Articles Comments

Alfred Vierling » in english, in het Nederlands, на русском языке » ZULLEN WE DOOR DE TOESTROOM WORDEN MEEGESLEURD? Will we be blown by the Flow? Нас снесёт потоком ?

ZULLEN WE DOOR DE TOESTROOM WORDEN MEEGESLEURD? Will we be blown by the Flow? Нас снесёт потоком ?

Uit de Russische krant ”Argumenten en Feiten” nr 19 (1644) dd 9-15 mei 2012
vertaling door Alfred Vierling. Russische tekst staat hieronder.Русский текст здесь в конце after translations. English translation by A. Vierling after dutch translation.

Zullen wij door de stroom worden meegesleurd?

Waarom hebben de autoriteiten migratieplannen, die gevaarlijk zijn voor het volk?
De Russische Veiligheidsraad heeft het op zich genomen om de migratiepolitiek van de staat te bespreken. Begrijpen ze in het Kremlin wel, welke problemen voor ons de migranten met zich meebrengen?
Het met woorden zo mensvriendelijke Europa keert zich in feite al lang ommuurd af van gemankeerde staten, maar in Rusland zal blijft de grens wagenwijd openstaan aan haar eigen gevaarlijke flanken.
Staatsburgers van Uzbekistan, Tadzikistan en Kyrgisistan kunnen er overheen, niet alleen zonder Russsisch visum ( hoewel als eerste “filter” tegen te verwijderen aangespoelden met twijfelachtige reputatie zich nu juist de controle bij de visa-inspectie aandient), maar ook zonder formeel naar internationale regels afgegeven buitenlandse paspoorten.

Moet er nog aan herinnerd worden, dat langs deze marsroute in grote toevloed drugs naar Rusland gaan? En ook, daaraan, dat de autoriteiten niet eens weten, hoeveel van die binnendringers uit die staten zich al in Russische steden hebben gevestigd? Zoveel is zeker, dat het aantal in de miljoenen mensen loopt.

Het lijkt erop, dat een van de redenen, waarom onze autoriteiten geen strafffere maatregelen treffen aan de zuidflank een kwestie is van hogere politiek. Optredend in de Doema (parlement) van de Russische Federatie (GOS), maakte Vladimir Putin gewag van het weer tot eenheid brengen van het voormalige territorium van de Soviet-Unie. De autoriteiten dringen er ook op aan om, om der wille van economische statuur ook de nodige buitenlandse handwerkkrachten naar het land te halen, en dat dat er 300.000 immigranten per jaar moeten zijn.

Er wordt beweerd, dat dat er minder zijn dan er thans meer aan illegalen en legale buitenlanders in rusland wonen. In de planning van de ambtenaren is wel sprake van een verscherping van de aansprakelijkheid voor de handlangers van de illegale immigranten en een verbod op toegang tot Rusland gedurende 5 tot 10 jaar voor degenen die de immigratiewetgeving hebben geschonden.

Maar terwijl de autoriteiten slechts nieuwe maatregelen bediscussieren, kunnen ze aan de grens niet eens die lui eruit pikken, die in Rusland al te boek staan als plegers van misdrijven!
( AV cf :senatu deliberante Carthago periit)

Wat valt er eigenlijk nog te regelen aan de grens? Nadat ze zijn vrijgelaten vervolgt niemand uit Rusland ze meer. De criminaliteit onder migranten groeit en bloeit voor iedereen te zien.
Tegelijkertijd spreekt een op de tien van de 750.000 scholieren in Moskou al geen Russisch. En hoeveel meer migranten sturen hun kinderen niet eens meer naar school, omdat ze die nutteloos vinden?

In Moskou en andere grote steden vormen zich autarke stadstaten in voornamelijk moslimwijken, waarbinnen ze allemaal steeds minder de Russische gewoonten en wetten volgen. Trouwens, Russen geloven zelf ook niet meer in de wet, vertrouwen de politie niet en geloven niet dat er in de gerechtshoven gerechtigheid wordt bedreven.

In de moslim wereld – nu nog de “inheemse” Russische moslims- geeft de huidige stand van zaken voedsel aan geheel dezelfde radicale ideeen.

De Moskouse advocaat Dagir Chasavov heeft dezer dagen voorgesteld te verordonneren, dat de moslims officieel naar hun eigen wetten, de sharia, mogen leven. – en beloofde degenen, die het daar niet mee eens zijn een waar bloedbad. (zee van bloed). De moslim clericalen haastten zich om afstand te nemen van zo’n “jurist”. Nu waren de offieren van justitie er als de kippen bij om zijn woorden te controleren op extremisme. De vraag is: Zijn die ideeen ook nog populair temidden van miljoenen moslim migranten?
in feite, hebben we zoveel migranten echt nodig?

Нас снесёт потоком ? Vaagt de Instroming ons straks weg? Will the flow blow us away? Nos Influx inundarat? (translations will follow soon).

” The Russian newspaper Arguments and Facts “No 19 (1644) dated May 9 to 15, 2012
translation by Alfred Vierling.

Will we be blown by the flow?

Why are the authorities migration plans so dangerous for the people?
The Russian Security Council has committed itself to discuss the state migration policy. Do they really understand in the Kremlin, what problems immigrants bring to us?

Whatever humane in words Europe is, in fact it already long ago hedged itself with real walls from seedy states, but the Russian border remains exposed at its own dangerous flank. (av:it means its exposed for migrants from China and Muslim countries).
Citizens of Uzbekistan, Tadzikistan and Kyrgisistan can come across the border, not only without Russian visa (although the first “filter” to remove newcomers with dubious reputation is precisely the control at visa inspection), but even without foreign passports issued in accordance with international standards.

Should it be mentioned that by the same route huge amount of drugs comes along into Russia? And that the authorities do not even know how many natives of those states have already settled in Russian cities? One thing is clear, there are millions of them.
It seems that one of the reasons why our authorities don’t toughen regulations on the southern flank is a matter of high politics. Giving speech in the State Duma (parliament) of the Russian Federation (CIS), Vladimir Putin spoke about the reintegration of the former territory of the Soviet Union. For the sake of economic growth, the authorities urge to bring foreign labour force into Russia in the amount of 300,000 immigrants per year.
They claim that it is supposedly far less than those immigrants who remain legally and illegally in Russia today. Officials plan to tighten the liability for illegal migration collaborators and set a ban on entering Russia for 5 to 10 years for those who have violated immigration laws.
But while the authorities only discuss new measures, border officers cannot even prevent entering of those, who served their sentences in Russia for criminal offences!

What is there really to be regulated at the border? Nobody deports them out of Russia, even after they served their sentences. Crime flourishes in migrant community.
Meanwhile already every 10th pupil out of 750 000 Moscow pupils does not speak Russian. And how many migrant families don’t send their children to school because they find it useless?
Self-sufficient, mainly Muslim neighborhoods burgeon in Moscow and in other big cities and they do less and less follow Russian customs and laws.

By the way, the citizens of the Russian Federation have little trust in law, and don’t trust the police and many believe there is no justice in court.
And in the Muslim community – so far among the “native” Russian Muslims – the current state of affairs generates utterly radical ideas.
Recently the Moscow lawyer Dagir Chasavov has demanded to officially allow Muslims to live according their religious law – the Shariah – and he promised those who disagree a true massacre (“sea of blood”). The Muslim clergy of Russia rushed to distance themselves from such a “lawyer”. Now the prosecutors started to check where his words can be qualified as extremism. But the question is whether such ideas will still be popular in a multimillion migrant community? And do we really need so many migrants?

The more migrant guests come in Russia, the more confident they feel, just as they could be at home.

out of ‘Arguments and Facts’ Russian Newspaper, no 19(1644) 9/15 may 2012,
translation by alfred vierling

Hас снесёт потоком ?

Чем опасны для народа миграционные планы властей

Российский Совет Безопасности взялся обсуждать миграционную политику страны. Понимают ли в Кремле, какие проблемы несут нам мигранты?

Человеколюбивая на словах, Европа на деле уже давно отгораживается от неблагополучных стран настоящими стенами. В России же открытой нараспашку остаётся граница на самом опасном направлении.

Граждане Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана могут пересечь её не просто без российской визы (хотя первым *фильтром* отсекающим приезжих с сомнительной репутацией, является как раз проверка при выдаче виз), но и без оформленного по международным правилам загранпаспорта.

Стоит ли напоминать, что этим же маршрутом в Россию огромным потоком идут наркотики? А также о том, что власти толком не знают, сколько выходцев из этих стран уже осело в российских городах ? Ясно лишь, что счёт идёт на миллионы человек.

Похоже, один из резонов наших властей не ужесточать меры на южном направлении – большая политика. Выступая в Госдуме, Владимир Путин говорил о реинтеграции на постсоветском пространстве. Власти настаивают на том, что для экономического роста необходимы и чужие рабочие руки – завозить в страну нужно 300 тыс. мигрантов в год.

Это якобы меныше, чем легально и нелегально остаётся в России сейчас. В планах у чиновников – усиление ответственности для пособников нелегальной миграции и запрет на вьезд в Россию на 5 – 10 лет нарушителям миграционных правил.

Но пока власти лишь обсуждают новые меры, на границе не могут развернуть даже тех, кто отмотал в России срок за уголовные (!) преступления.

Да что там разворачивать на границе – их и после отсидки никто из России не гонит.Криминал в мигрантской среде цветёт пышным цветом.

Тем временем из 750 тыс. московских школьников уже каждый десятый не говорит по-русски. А сколько ещё мигрантских семей не водят детей в школу, считая её бесполезной? В Москве и в других крупных городах страны складываются самодостаточные, в основном мусульманские кварталы, в которых всё меньше следуют русским обычаям и законам.

Кстати, и сами россияне мало верят в закон, не доверяют полиции, многие считают, что в суде справедливости не найти.

А в мусульманской среде – пока среди “коренных” российских мусульман – такое положение дел порождает и вовсе самые радикальные идеи.

Московский адвокат Дагир Хасавов на днях потребовал разрешить мусульманам официально жить по религиозному закону – шариату, а несогласным пообешал “море крови”. Мусульманское духовенство России поспешило откреститься от такого “юриста”, правоохранители начали проверку его слов на экстремизм. Но не придутся ли ко двору такие идеи ешё и в многомиллионной мигрантской среде? Да и нужно ли нам на самом деле столько мигрантов?

Чем больше гостей, тем увереннее они себя чувствуют как дома

Filed under: in english, in het Nederlands, на русском языке

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.