Articles Comments

Alfred Vierling » in het Nederlands » Mijn kritisch résumé van het MH-17 proces tot 30 aug 2020 (door Drs. A.J.C. Vierling)

Mijn kritisch résumé van het MH-17 proces tot 30 aug 2020 (door Drs. A.J.C. Vierling)

Kort résumé MH-17 proces stand van zaken tot 30 aug 2020 door Drs Alfred Vierling

1. Geopolitieke achtergronden

2. Internationaalrechtelijke achtergronden

3. Opzet technisch onderzoek en forensisch onderzoek

4. Opzet gerechtsforum

5. Eigenaardigheden van Nederlands strafprocesrecht

6. Eigenaardigheden van het MH-17 proces; dagvaarding, bewijsmiddelen

7. De actoren :

Ad 1. De MH-17 werd neergeschoten tot aanleiding van het hervatten van de EU sancties tegen Rusland wegens haar veiligstelling van de Krim; Ook is ere wrs verband met de oprichting van de BRICS bank. En natuurlijk vooral te bedenken, dat de USA alles zal doen om te verhinderen dat de EU russisch gas via de Noordstream 2 pijpleiding of via Minsk toegeleverd krijgt.

Het toestel stortte neer, precies niet Russisch grondgebied en nabij het schaliegasveld, beoogd door Shell. Rutte en Kon. Familie zijn Shell-geliëerd.

Ad2. Publiekrechtelijke procedures: Rusland weigerde een VN-tribunaal (De VN-tribunalen tot dusver spreken alleen ‘overwinningsrecht’;

Nederland beoogt voeging van haar staatsklacht bij de private klacht van slachtoffers bij het ECHR te Straatsburg. Er lopen private klachten over schending van luchtrecht bij diverse nationale rechters, ook in Rusland en bij het ICC, dat geen terrorisme klacht mag behandelen. Hier wordt niet ingegaan op niet-statelijke klachtprocedures.

ECHR heeft de klacht van Denise Kenky (zaak Grootschoten) bevroren en geheimgehouden na wisseling van rechters en niet aangehoord. ICC heeft de klacht van Fatima Deczynski tot dusver genegeerd, maar niet onontvankelijk verklaard.

Staten zijn immuun voor nationale rechterlijke procedures buiten eigen land. Rusland staat dus niet terecht in dit proces.

Ad 3. Het technisch onderzoek is uitgevoerd door de Nederlandse Raad voor de Veiligheid (DSB). Deze mag geen rapport uitbrengen met/over zaken, welke de belangen van Nederland in het buitenland schenden. De Raad is ook niet (meer) onafhankelijk van de Nederlandse overheid, tot ergernis van haar eerste voorzitter prins van Vollenhoven. De DSB doet uitspraken op grond van geheime rapporten van bijvoorbeeld het Nederlands Forensish Instituut en TNO. Deze houdt het geheim.

Als later blijkt, dat de versie van Tibbe Joustra, hoofd DSB, van de BUK niet juist is, dan kan hij vervolgd worden wegens obstructie van de waarheidsvinding.

Het forensisch onderzoek is gedaan door het Joint Investigation team JIT, een ad hoc justitiëel samenwerkingsorgaan van enige landen, waaronder Nederland, België, Australië, Maleisia en de Oekraïne, maar niet Rusland. De samenstelling bevreemdt, want bijv. Indonesiä had meer slachtoffers dan België. De exclusie van Rusland en de inclusie van Oekraïne, beide verdacht van politieke betrokkenheid is ook weinig verheffend. Er is ook een door de Australische inspector Donoghoe bevestigd geheim accoord afgesloten , dat de JIT leden verbiedt iets naar buiten te brengen, wat de andere niet willen, dus verdachte Oekraïne, itt wat in nationaal justitiëel speurwerk usance is, is ook betrokken bij het onderzoek maar heeft wel vetorecht op de bekendmaking ervan.

Het JIT weigert Russisch materiaal, bijvoorbeeld de rapportage van BUK producent Almaz Antey. Het beantwoordt ook niet de 24 vragen vanwege RussAviation. JIT en DSB hebben Russische bewijsmaterialen, welke eigener beweging zijn opgestuurd niet in hun onderzoek betrokken.

Ad 4. Het speciale MH-17 Hof in Nederland is opgezet door de EU, sc. door haar organisatie Eurojust. Dit hof spreekt Nederlands (proces)recht. Het mag bevreemden, dat het proces in Nederland wordt gehouden. Het land is nauw betrokken bij de illegale regiem change in de Oekraïne, heeft er grote economische belangen en was gewillig mee te doen met de onder het mom van veiligstelling van de locus delicti en de stoffelijke overschotten van de MH-17 ramp, aan de door de Amerikaanse Regering onder president Obama geplande militaire invasie van de Dombass teneinde de Krim te kunnen (her-)overen.

Ad 5. In Nederland worden rechtszaken niet door anoniem lot gealloceerd, maar in onderling overleg (van wie?) toegewezen. Hoe komt het, dat in hoc casu Steenhuis als rechter optreedt, dezelfde die het parlementslid Geert Wilders, leider van de belangrijkste oppositiepartij heeft veroordeeld? Wat is de relatie van premier Rutte met de aangestelde Steenhuis ? Er zijn ook deeltijd-rechters verbonden aan advocatenbureaux. De rechter heeft een doorslaggevende rol: Hij bepaalt op verzoek van OM en de verdediging welke getuigen worden gehoord en welke wettelijke rechtsmiddelen worden toegelaten. Er bestaat geen ‘chain of custody’, waarvolgens de veiligstelling van de bewijsmiddelen af vondstplek tot aan inbrenging in het proces moet worden gedocumenteerd. De overtuiging van de rechter boven elke twijfel verheven is doorslaggevend. Pas bij het begin van het strafproces krijgt de verdediging de stukken van het OM te zien.

Ad 6. De in de dagvaarding genoemde delictsomschrijvingen zijn associatief en vaag: Deelname in organisatorisch verband,, deelname aan een strafbaar feit, aansturing tot en samenspanning tot een strafbaar feit. Het strafbare feit ‘moord’ zelf wordt niet genoemd. Het OM leverde een gigantisch dossier aan zonder navenante inhoudsopgave. Het verwijst naar niet overlegde 108 rapporten van het Nederlands Forensisch Instituut , en 130 van TNO en andere instellingen.

Het OM begon met een tirade tegen Rusland, dat niet terecht staat en waarvoor geen bewijs werd aangedragen.

De rechter liet geen bewijsmateriaal toe vanwege de Russische producent van BUKs, luchtafweergeschut Almaz Antey.Het JIT heeft wel een wapen gespecificeerd, maar niet zelf nagetrokken. Dat vroeg de hulp in van…SBU, de Oekraiense Veiligheidsdienst en Bellingcat, een aan de NAVO geliëerde partiuliere digitale opsporingsgroep. Maar het Om gelooft wel het SBU op haar woord, als dat beweert geen administratie te hebben van BUKs die vanuit de Soviet-Unie aan de Oekraine ten deel zijn gevallen.

OvJ Berger vindt, dat het OM niet gehouden is de ware toedracht te bewijzen. Hij vindt dat Sr. Art 168 geen opzet vereist, maar voorwaardelijke opzet (conditional intent) voldoende is en dat dus , indien er per vergissing een passagiersdvliegtuig ipv een militair vliegtuig is neergehaald, toch sprake is van een opzettelijk neerhalen van een luchtschip. OvJ Ferdinandusse heeft beheerd, dat de verdachten geen militairen zijn van een legermacht van een vreemde staat en dus geen recht hebben op combattanten-immuniteit vlg de Geneefse Verdragen.

Inderdaad heeft het OM geen commandolijn tot aan een staat, de Russische noch de Oekraiense vastgesteld ende bewezen. Dus in duo wordt de verdachten verweten betrokken te zijn bij de voorwaardelijk opzettelijke neerhaling van een vliegtuig met vele doden tot gevolg.

AV: Dit is uitzonderlijk, want deze wetsinterpretatie is nog nooit ergens ter wereld toegepast op een oorlogshandeling. AV: Er is hier een enorme discrepantie met de voeging van de Nederlandse staat aan de private klacht van slachtoffers bij het ECHR, want daar wordt nu juist wel gesteld, dat er een commandolijn is bewezen tot aan de Russische legerleiding en dus dat er wel sprake is van combattanten-immuniteit van de militairen, hetgeen de klacht tegen schending van mensenrechten door de Russische staat niet belet. Overigens hebben de slachtoffers van het OM te verstaan gekregen, dat elke klacht van hen tegen de OekraIne wegens schending van luchtrecht, dier vorderingen op de Russische staat in gevaar zouden brengen.

De bewijsmiddelen

OM moet haar BUK-versie en de betrokkenheid van de verdachten Sergey Dubinsky, Olaf Pulatov, Girkin=Shrelkov, Leonid Kharchenko erbij bewijzen. Niemand hoeft een alternatief scenario te bewijzen.

1. Stille bewijzen.

2. Getuigen

Er was maandenlang geen veiligstelling van het locus delicti. Allerlei materiaal kan zijn weggehaald of bijgevoegd. DE Australische inspector Donoghoe stelt, dat er ook materiaal dat niet van de MH-17 afkomstig was naar Nederland is verscheept.De lijkschouwing, door rebellen en later door het Ned Forensisch Instituut/team was niet veilig gesteld. Arie de Bruyn van Landelijk Team Forensische Opsporing stelt, dat 176 van de 298 lijken gaaf, niet ingeslagen waren. Dit is conform de verklaringen van de Australische pathologen Romson en Gray. DSB en JIT hebben alles gedaan om de pathologische bevindingen geheim te houden. Bewindsman van der Steur ontsloeg de patholoog George Maat. Van de gezagsvoerder op de MH-17 zegt de broer dat zijn lichaam gaaf was en het lijk van de copiloot Eugene Coo is gecremeerd voordat er pathologisch onderzoek is gepleegd. Het Ned. Forensisch Instituut en het TNO hebben zwijgplicht.

Voor de afschutraket type GM38 serie van Buk type GA310M1 zouden er minimaal 30 % vlindervormige deeltjes in de MH-17 moeten zijn gevonden, OM stelde eerst 25%, maar legde er uiteindelijk maar 2 (eerst 3) over: Van het totaal van 370 deeltjes is dat maar 2%. Daarvan is ook geen chain of custody document.

Er zijn geen satellietbeelden van Rusland, Oekraine, USA of China. Dat is usance, want door dier beelden te overleggen weet de vijand de actieradius en beeldkwaliteit, focus ervan en dat is militair geheim. Dat OM zegt dat Simon Minks van de Amerikanen schriftelijke documenten van de satellietopnames mocht zien, maar Onno Eichelsheim van de MIVD stelt, dat de Amerikanen nooit enig materiaal hebben overlegd Onno Eichelsheim van de MIVD stelt ook op 21 sept 2016, dat de door het JIT getoonde BUK GA310141 met het op de achterkant kapotte electronische gedeelte nooit met een 9A3941 herlaad-lanceerder de MH-17 kan hebben geraakt en dat het ook nooit is verplaatst.

Er zijn ook geen radarbeelden, behalve in onvoldoende scherpte subsidiair niet in het juiste formaat aangeleverde russische, er zijn geen airborne tracking data, maar wel de black boxes (Flight data en Cockpit Voice recording). Deze laatste black boxes werden door de PRD autoriteiten aan de Maleisische inspector Sakri overhandigd, deze weigerde ze te geven aan de OESC (Organisatie van Europese Veiligheid en Samenwewrking) of aan de Oekraiense autoriteiten, maar wel gaf ze aan de FPI en die stuurde ze voor onderzoek naar een deskundige instelling in NAVO land Engeland. Er kwam niets uit vlg dat bureau, geen enkel geluid, hoewel als er een frontale buckaanval was geweest de piloten de raket hadden moeten zien aankomen.

De geluidsbanden van gesprekken van verdachten zijn uitsluitend aangeleverd door SBU en door experts in Maleisia en Duitsland verdacht van manipulatie. Rechter Steenhuis eist nadere motivatie van de verdediging om de waarachtigheid van die opnames te verifiëren.

2 Tot nu toe zijn wel de anonieme getuigen aangevoerd door het OM S07, S14, S21, allemaal geliëerd aan de verdachten, ondervraagd en aangeleverd door SBU zonder enige documentatie hoe hun verklaringen zijn verkregen (er zijn er die nog in de Oekraiense gevangenis verblijven!). een anonieme getuige bleek Higgens van Bellingcat te zijn. Daarentegen zijn de getuigen á décharge die jachtvliegtuigen hebben gezien nabij de MH-17: Alexander X uit Torez, Valentina Kovalenko uit Red Village dorp, Zhuk Vyacheslav uit Poltana region (zie laatste Bonanza video) en Yergeny Volkov, die vertelt dat de radars van Chuguev wel functioneerde (beide geïnterviewd door Stephan Beck) (nog) niet door de verdediging voorgesteld, subsidiair nog niet zijn toegelaten.

Ad 7. Als zoals Boudewijn van Eijk , advocaat van Pulatov terecht constateert, dat er geen commandolijn is vastgesteld en er dus een titel ontbreekt aan de vervolging van zijn cliënt, waarom vraagt hij dan niet om onmiddellijk ontslag van rechtsvervolging (dismissal) ? Hij laat zich ook weinig horen inzake het bewijsrecht: Het is het OM , dat haar scenario moet bewijzen en vooral de strafdaad: Moord, middel, gelegenheid en motief. Zijn kantoor verdiende wel 2, 7 miljoen euro aan de verdediging van de politie in geweldzaken en was hoogst betrokken bij de Blauw en Bont protocollen die beogen de strafbaarstelling van politie te beknotten. Is hij dan wel zo onafhankelijk van de overheid ?

Thijs Berger, OvJ was hoogst actief in de vervolging van locale burgers in landen als Afghanistan wegens oorlogsmisdaden, maar bemoeide zich nooit om de oorlogsmisdaden begaan door de NAVO, inclusief het Nederlandse leger. ( Universal Jurisdiction Annual Review).Hij maakte de blunder om het Nederlands Wetboek van Strafrecht (Sr.) te vertalen met Codex of Dutch legal procedure— dat is het Wetboek van Strafprocesrecht (Sv.).

Rechter Hendrik Steenhuis was Premier Rutte terwille door de belangrijkste oppositieleider Geert Wilders te veroordelen. Hij is dus een belangrijke steunpilaar van de regering.

Rechter Helleen Kerstens-Fockens heeft een internship outside the judiciary van het ICTY bekleed.

Bronnen:

‘Flight MH-17, Uraine and the new Cold War, prism of disaster’

K.v.d. Pijl

MH-17 De DoofpotdeaL, Joost Niemöller

Johnhelmer.net/MH-17

lees ook : https://thehaguetimes.com/2020/09/03/mh17-buk-part-prop-or-not/

Drs Alfred Vierling

Drs Alfred Vierling Den Haag

Filed under: in het Nederlands

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.