Articles Comments

Alfred Vierling » in het Nederlands, ritueel slachten » Open Brief aan Tweede Kamer inz. ritueel slachten Vierling vs Gerstenfeld

Open Brief aan Tweede Kamer inz. ritueel slachten Vierling vs Gerstenfeld


Open Brief aan Tweede Kamer van Dr Manfred Gerstenfeld inzake ritueel slachten becommentarieerd door Drs. Alfred Vierling

In deze open brief wend ik mij tot U in verband met mijn kritiek op het wetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Thieme om onbedwelmd religieus slachten te verbieden en vraag uw aandacht voor de volgende punten:

1) Wat het dierenwelzijn betreft is er een groot verschil tussen kosjer en hallal slachten. Dit betreft de uniformiteit van certificering van de slachter, de tijdsduur van opleiding en het toezicht op de slachter alsmede de voorgeschreven methodes van slachten. Er is ook een zeer groot verschil — meer dan honderdmaal — in de omvang van de toepassing van beide slachtmethodes in Nederland. Het gezamenlijk behandelen van deze twee slachtwijzen is structureel misleidend. Hieronder bespreek ik uitsluitend kosjer slachten.

Alfred Vierling:
De stress tijdens de aanvoer en de doodsangst in afwachting van en tijdens de rituele slacht zijn voor een koe hetzelfde, of ze nu door Joden of moslims of door wie dan ook onverdoofd middels een halssnede worden verbloed. Het enige verschil is, dat door joden gemiddeld iets minder na de eerste haal moet worden bijgesneden dan door moslims. De joodse slacht heeft sedert het wegens niet-controleerbaarheid vervallen van de verplichting van te voren een geschatte consumptie aan te geven, ook een hoge vlucht in aantallen genomen, nl ten bate van de export. Men verdient hevig aan de halssnede naar beschaafde landen waar onbedwelmde slacht verboden is.
Feiten gepresenteerd tijdens PvdA vergadering over ritueel slachten te Amstelveen:
Bij kosjr slachten blijkt 3,2 x en bij halal slacht 5,2 bijsnijden na eerste halssnede noodzakelijk. Het dier lijdt dan ernstig, want er zijn belangrijke pijnreceptoren in de hals.
Bij onverdoofde slacht/ritueel slachten is ook fixatiestress onververmijdelijk en na de halssnede is bij grote dieren als runderen en schapen aanhoudend bewustzijn tot 5 minuten geen uitzondering. Dit beduidt dus een vrij lange agonie/doodsstrijd met uitbreekpogingen.

Bij de reguliere slacht middels schietpen gaat 10 % mis en moet nageschoten worden. Wel leidt een geslaagd penschot tot onmiddellijk coma en niet alleen tot paralyse (wat rabbijn Evers beweert). Voorelectrocutie bij schapen gaat ook in 10 % MIS, dan komt het dier binnen 20 seconden bij voorafgaand aan de halssnede.
Volgens een Belgisch onderzoek van Gregory bij 174 pengeschoten runderen gaat 50% neer binnen 30 seconden en 10% pas na een minuut

2) De bewijslast dat kosjer slachten slechter voor dierenwelzijn is
dan het slachten na verdoving berust volkomen bij de indieners van het wetsvoorstel. De omgekeerde conceptie dat de Joodse gemeenschap eerst zou moeten bewijzen dat het bestaande kosjer slachten niet slechter is dan het huidige reguliere bedwelmd slachten past slechts in een niet-democratisch staatsbestel.

AV:
Neen, de hier voorgestelde omkering van de bewijslast is niet te rechtvaardigen. Onze wetgeving, ook de Europese, behandelt onverdoofd slachten als uitzondering wegens vermeende godsdienstvrijheid. Maar de door de joden uitgedragen ethiek is dezelfde als de onze: zo pijnloos mogelijke slacht. Er is dus geen ethische grond voor de uitzondering.. Immers de joden beweren al decennia, dat hun methode de beste en meest pijnloze is. Dat dezen ze (CIDI, Rabbijnen)ook, toen de dierenbeschermers hun nog geen fixeerbox hadden opgedrongen en dus vele runderen hun botten braken door de kluisterkettingen en aan de jacobsladder. Ook nu nog wordt veel te vaak een groot dier ondersteboven uitgebloed, hetgeen het dier door bloed in de luchtpijpen doet stikken.Ik heb dat zelf jarenlang in de abattoirs gezien. TNO zegt dan, dat niet bewezen kan worden, dat het dier dat als een ernstig ongerief ervaart.Sic!

3) Centrale elementen in het betoog van mevrouw Thieme zijn:

a) Een via YouTube verspreide video van de Nicolaas G. Pierson Foundation (het wetenschappelijk bureau van de PvdD) over de wreedheid van het religieus slachten.

b) Wetenschappelijke rapporten, waarbij die van de Animal Sciences Groep van Wageningen UR centraal staan.

c) Een verklaring van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde over ritueel slachten.

Bovendien beweert de Partij voor de Dieren dat belangrijke groepen van Joodse rabbijnen verdoving voor kosjer slachten toestaan en beroept zich daarbij op de Rabbinical Assembly van de conservative beweging in de
Verenigde Staten.

AV:
Ad a:Die video is opgenomen in een Amerikaans joods slachthuis en dus zeer relevant. De Amerikaanse joodse organisaties hebben de misstand nooit aan de kaak gesteld en altijd verzwegen.

.

4) Prof. Joe Regenstein van de Cornell Universiteit in de Verenigde Staten is een vooraanstaand internationaal expert op het gebied van de reguliere en religieuze slacht van dieren. Hij heeft de belangrijkste beweringen van de Partij voor de Dieren onderzocht en daarover een rapport gepubliceerd.[1]

Prof. Regenstein komt tot de volgende conclusies :

a ) De door de Partij voor de Dieren getoonde video heeft niets met kosjere slacht in Nederland te maken en heeft derhalve geen enkele relevantie voor dit onderwerp in dit land.

b) Uit het rapport 398 van de Animal Sciences Group van Wageningen UR blijkt dat onvoldoende experimenten zijn uitgevoerd. De verstrekte informatie is niet voldoende voor andere wetenschappers om te beoordelen wat precies onderzocht is. Dit maakt het onmogelijk om de experimenten te reproduceren. Derhalve zijn de daaruit getrokken conclusies ongeldig aangezien de regels voor het rapporteren van wetenschappelijke studies geschonden zijn. In de natuurwetenschappen is vooral de niet-reproduceerbaarheid van experimenten een uiterst zware beschuldiging. Bovendien heeft Prof. Regenstein mij meegedeeld dat de algemeen als internationale topexpert op slacht- en dierenwelzijnsgebied beschouwde hoogleraar Temple Grandin van Colorado State University zijn rapport incluis de kritiek op het rapport van de Animal Sciences Group van Wageningen UR gelezen heeft. Zij onderschrijft zijn conclusies waaronder ook die over het rapport van Wageningen. Indien de gedetailleerde kritiek van Prof. Regenstein niet beantwoord kan worden, is dit een ethisch probleem dat mogelijk door het Bestuur van de Universiteit van Wageningen onderzocht dient te worden.

c) De conclusies van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde zijn ook niet wetenschappelijk onderbouwd. Deze onderbouwing is des te belangrijker om de geloofwaardigheid van deze conclusies te bewijzen. Dit ook gezien het feit dat deze organisatie zo vele leden telt die zich uitsluitend met de geneeskunde van huisdieren bezighouden.
5) Ook op andere minder centrale rapporten waarnaar Mevr. Thieme verwijst heeft prof. Regenstein kritiek, vanwege tekortkomingen in de wetenschappelijke methodiek alsmede gebreken in de rapportering over de details van het gedane onderzoek. Hij is bereid om dit, indien gewenst, toe te lichten.

6) Ik neem aan dat het U bekend is dat twee Joodse kerkgenootschappelijke organisaties inmiddels een kort geding aanhangig hebben gemaakt tegen Wageningen UR, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde alsmede de Nederlandse staat.

AV: Gelet op het voorafgaande:

Joden moeten maar komen met wetenschappelijke weerlegginen en niet met verdachtmakingen. Het is hier geen rechtszaak!! Joodse juristen genoeg, maar we zoeken joden die hun eigen ethiek serieus nemen. Ritueel slachten is namelijk alleen maar een uiterst wrede methode van smaakverbetering van het vlees. Door alle stress voorafgaand aan de slacht wordt het vlees beter doorbloed en worden allerlei zuren beter afgevoerd. Joden doen niet onder in wreedheid voor de Chinezen, die honden slaan vlak voor de slacht met hetzelfde doel. Als het allemaal zo pijnloos is, waarom worden joodse jongentjes dan voorverdoofd bij hun besnijdenis?, zo vraagt de joodse anaeisthesist/colomnist Prof. Smalhout zich af!!

7) De Rabbinical Assembly van de conservative Joodse gemeenschap in de Verenigde Staten heeft een publieke verklaring uitgegeven dat de Partij voor de Dieren valselijk beweerd heeft dat de RA van mening is dat het geoorloofd is om kosjer te slachten na voorafgaande bedwelming. De RA eist dat de Partij voor de Dieren deze bewering intrekt.[2]

8) In een gemeenschappelijke brief hebben zes grote Amerikaanse Joodse organisaties zich tot Premier Rutte gewend. Het betreft hier het American Jewish Committee, de Anti-Defamation League, B’nai B’rith International, de Orthodox Union, het Simon Wiesenthal Center en het World Jewish Congress.[3] Een dergelijke gezamenlijke actie jegens een democratie is ongebruikelijk. Dit vloeit voort uit het feit dat deze organisaties, als het wetsvoorstel wordt aangenomen, in Nederland een gidsland zien wat betreft het beperken van de religieuze vrijheid van Joden in Europa.

AV:
De hier genoemde Amerikaanse organisaties hebben een hele slechte naam opgebouwd in het verguizen van anderen en zijn volkomen gespeend van enige zelfreflectie. Zie eewn uitgebreide studie (trilogie) door Kevin Macdonald, evulutionair psycholoog, waarvan deel 3 heet ‘The Culture of Critique, An Evolutionary Analysis of Jewish Involvement in 20th Century Intellectual and Political Movements’, Cal. State Un, 1998.

9) Op beleefde maar indringende wijze schrijven deze organisaties
over de overeenkomst van het wetsvoorstel van Mevr. Thieme met eerdere anti-Joodse acties in Europa door de eeuwen heen.

10) Als specialist op het gebied van het hedendaags internationale antisemitisme kan ik het laatste bevestigen.

AV: Ja, altijd de zaak omdraaien. Niet is de beschaafde wereld tegen deze animale holocaust uit ‘antisemitisme’, maar er onstaat wrevel tegen joden, omdat ze hun wreedheden continueren onder een wel erg doorzichtig dun theologisch sausje. Zo wordt een ‘antisemiet’ dus iedereen waaraan een jood een hekel heeft.

Het aantal kosjer geslachte dieren in Nederland, ongeveer 3000, is miniem, vergeleken met de tientallen miljoenen andere geslachte dieren. De welzijnsproblemen van vele miljoenen dieren tijdens hun leven — dat bijna oneindig langer duurt dan hun slachten — in de Nederlandse bio-indindustrie zijn enorm vergeleken met mogelijke problemen tijdens de kosjere slacht. Het aantal probleemgevallen bij het reguliere “bedwelmde” slachten is minstens vele honderden malen groter dan het totaal aantal kosjer geslachte dieren. (Op You Tube kan ook een schokkende video over het reguliere slachten met verdoving gezien worden.[4]) De selectie van kosjer slachten als een doel van een verbod temidden van een dergelijk groot complex van problemen is niet alleen symboolpolitiek; het is een uiterst discriminerende actie. Dit wordt nog duidelijker aangezien het wetsvoorstel ondersteund wordt door een ophitsende irrelevante video, zeer aangevochten wetenschappelijk onderzoek alsmede het onjuist citeren van rabbijnen. Daarbij komen nog in het Kamerdebat gemaakte opmerkingen door een parlementarier over ‘ritueel martelen.’ Ook dat is een uitdrukking die antisemitisme oproept.

AV : Dit zijn even zovele discussievervuilingen uit zwaktebod. :
De op joodse wijze geslachte dieren komen net zo goed uit de bioindustrie.
Joods onverdoofd slachten geeft een vrijbrief voor halal slachten en dus voor gigantische aantallen. Trouwens bij die 3000 joods geslachte dieren worden de dieren voor de export weggelaten. Niemand zegt dat ook bij reguliere slachtmethoden verbeteringen kunne worden gezocht. Het zijn de dierenbeschermers en de beschaafde wereld die hier worden gediscrimineerd door aan de religieuzen hun folteringen en martelprakrijken toe te staan, die inderdaad kritiek opleveren. Waarschijnlijk dienen die folteringen als symbool van onaantastbare almacht. Voor de betekenis van ‘antisemitisme’ als bezweringsformule zie hierboven. Joden vinden zich zelf blijkbaar verheven boven anderman’s kritiek als zichzelf benoemd God’s eigen volk, maar gedragen zich in deze als God’s eigen rot volk.

11) Dit wetsvoorstel raakt zowel belangrijke aspecten van de vrijheid van de uitoefening van godsdienst in de rechtsstaat als van dierenwelzijn. Wat de godsdienstvrijheid betreft zal dit voorstel, indien aangenomen, ongetwijfeld nog in Europees verband getoetst worden. Derhalve laat ik dit aspect buiten beschouwing.

AV:
Ja en voort die toetsing Europawijd is geen enkele dierenbeschermer beducht, want Europa is groter en grootser dan de Raad van Europa en Europese Commissie, die inderdaad judeomaan zijn.

Voor overige artikelen, video’s en geluidbanden ga naar www.alfredvierling.com et druk op categorie ‘ritueel slachten’ Ik ben al 30 jaar in het geweer ertegen (Zie Vrij Nederland art. op mijn website).

Desgewenst zal ik gaarne eventuele vragen beantwoorden.

Indien U bovengenoemde feiten en argumenten niet kunt weerleggen, verzoek ik U tegen het wetsvoorstel van mevrouw Thieme te stemmen.

Hoogachtend,

Dr. Manfred Gerstenfeld

vierling@hotmail.com

Filed under: in het Nederlands, ritueel slachten

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.