Articles Comments

Alfred Vierling » in het Nederlands » DUINDORP HEEFT GELIJK.

DUINDORP HEEFT GELIJK.

Al 20 jaar woon ik in Duindorp. Dat is de enige plek in Nederland met sociale woningbouw waar men als Europeaan kan leven en vooral kan slapen. Ik heb daarvoor in Amsterdam en Den Haag 17 jaar lang tussen moslims moeten wonen: Muezzin geloei, 24 uur moslim gejammer, onze vrouwen voor hoer uitgemaakt, onze honden weggeschopt, allemaal in karton zo dunne huisjes.

Burgemeester van Aartsen wil geen racisme tolereren,
maar verzwijgt het racisme door immigranten.

Burgemeester Van Aartsen wil Duindorp de multiculturele samenleving, die door Merkel, Cameron and Sarkozy is afgezworen opdringen. Mijn Centrumpartij die als eerste waarschuwde voor islamisering en allochtone overwoekering,waarvoor ik 135.000 stemmen tijdens de euroverkiezingen in 1984 behaalde, werd door o.a. de VVD met geweld uitgeblust. Ook Fortuyn, Hirshi Ali en Wilders zijn niet in staat gebleken de ramkoers van deze VVD-er tegen de eigen bevolking te stuiten. Maar de vuile hypocriet legt deze overval door rurale immigranten natuurlijk niet op in de Frankenslag, de elitebuurt war hijzelf woont:

Multicul for you, but not in my back yard.

Ik stel voor, dat de Duindorpers met luidsprekerauto’s de elitewijken ingaan om de van Aartsen cum suis zelf ook uit hun bed te pesten met moslimmuziek of antilliaanse cultuuruitingen.Geen stad is zo sterk gesegregeerd als Den Haag.

Het ergste is nog, dat onze autoriteiten, pers en academici de Duindorpers belachelijk maken wegens hun gebrek aan verbale gaven in plaats van deze mensen te helpen hun ellende te verwoorden.

Ik zal het buurthuis voorstellen een openbaar debat te houden om de geheime omwegen via woningbouw (Vestia), politie, sociaal opbouwwerk en scholen vanwege het gemeentebestuur te pareren. Maar al deze instellingen zijn in handen van de sociaaldemocraten, die alleen floreren op allochtoon electoraal substraat. Er is behoudens beperkte reactiemogelijkheden op websites geen spreekbuis voor de klemgereden Duindorpers.

De Gemeente heeft immers de helft van de woningen in Duindorp afgebroken om geld te verdienen met juppenwoningen. Er is nog een derde deel van het aantal afgebroken woningen teruggebouwd. Men pleegt wel etnisch voorrangsbeleid ten detrimente van de sociaal-zwakkeren van de ‘ontvangende samenleving’. Zie mijn nota: Centrumdemocratisch Beleid ter Bescherming van het Nederlands Staatsburgerschap’, SWOCI
1985.

duindorp

Wie is van Aartsen?
Van Aartsen heeft al meer bloed aan zijn handen. Hij is als minister van Landbouw verantwoordelijk voor de massale ruiming van 7 miljoen varkens, waarvan de helft moest stikken onder het gewicht van hun soortgenoten in de electrocutievrachtwagens. Hij is als Minister van Buitenlandse zaken verantwoordelijk voor de oorlogsmisdaden begaan door onze luchtmacht in het kader van de illegale NAVO-oorlog tegen Joegoslavie met duizenden doden tot gevolg.Zie: ‘NATO Crimes in Yougoslavia- Documentary Evidence 2 tomes marsh-april, april-june 1999 en mijn Complaint (klacht) tegen o.m. van Aartsen bij het Internationaal Strafrechttribunaal voor ex-Joegoslavie. (zie deze website onder publicaties).
Hij heeft zelfs geweigerd de ouders te ontvangen van Sanja Milenkowic, het meisje dat door onze F-16’s werd vermoord, toen zij de slachtoffers van hun eerste aanval aan het verzorgen was. Den Haag ‘de wereldhoofdstad van het internationale recht en de vrede’? Hoezo, Den Haag schendt bij voortduring het internationale recht, sanctioneert als NAVO-bondgenoot drones aanvallen op onschuldige burgers in tal van landen en heeft nog in 2010 de opslag van nucleaire slagveldwapens toegestaan, te vervoeren met de F-35 (Joint Strike Fighters).

Maar nu gaat Van Aartsen dus Duindorp aanvallen om er ook een kleurarme wijk van te maken, alsof ook maar ergens in Europa een multiculti wijk is gelukt. Laat hij dat experiment maar eerst eens in de Frankenslag uitproberen. Als die pilot-studie dan wel goede resultaten oplevert zal Duindorp volgen.

Op weg naar oplossingen:

Er zijn vier problemen.

1. Het toewijzingssysteem van sociale woningen deugt niet. Geen land ter wereld laat vanuit het buitenland mensen toe op een toewijzingssysteem gebaseerd op ancienniteit en dus ten detrimente van er goborenen. Dit heet ethnomasochisme.
Het is landelijk en gemeentelijk beleid. Vestia is uitvoerder en kan weinig meer doen, dan excessen dempen met zo nu en dan eens in overleg met de gemeente urgentie aan een autochone familie toe te kennen. Dat weten Duindorpers en dus gaan zij in arren moede over tot actie en kwalijke praktijken tegen dit onrechtvaardige toewijzingsstelsel.

In een openbaar toegankelijke bijeenkomst in het buurthuis met vertegenwoordigers van de gemeente, politieke partijen, sociaal werkers, Vestia, politie, zou eens open en eerlijk over dit toewijzingssysteem moeten worden gesproken om ervan de meest heikele kanten van te verzachten, niet alleen, zoals nu wrs wordt gedaan, stiekem een noodoplossing vinden voor raddraaiers.

2. Vestia moet de huurders ‘in het ongestoord genot van het gehuurde’ stellen. Het ‘gehuurde’ zijn echter karton zo dunne appartementen. Dan kan Vestia dus niet aan deze civielrechtelijke plicht voldoen, indien zij door de gemeente wordt gedwongen om haaks op elkaar staande culturen te huisvesten op en onder elkaar.

In de Schilderswijk zien we wat er dan gebeurd: Nederlanders van oorsprong worden van racisme beticht en moeten de wijk uit, terwijl er een sharia-gemeenschap ontstaat of een creoolse wijk. Altijd staat Vestia achter de probleemveroorzakers en is fel tegen de weerloze slachtoffers. Dat is ook de houding van de politie en onze bestuurlijke elite, recente pilot projecten met aso-wooncabines ten spijt.

Het is nu eenmaal zo, dat moslims voor Nederlandse oren vreselijke muziek en gebedsoproepen uitzenden en dat veel creolen en antillianen ‘s nachts leven en heel harde basmuziek te horen geven. Dat heb ik al drie maal meegemaakt, ik heb al drie maal moeten verhuizen wegens niet te harden geluidsoverlast van allochtone buren. Nachtrust blijk nergens gestipuleerd als mensenrecht.

Vestia zou in ieder geval de inplaatsing van haaks op elkaar staande culturen en levensstijlen niet moeten inplaatsen op dezelfde portieken subsiciair woonblokken, en al helemaal niet verticaal gelagerd. Eenmaal slachtoffer van lawaaierige buren of buren met ander 24-uurs leefpatroon, kan men rechtens in dit land weinig meer doen.

3. Den Haag is sterk gesegregeerd. natuurlijk zien Duindorpers, dat aan de overkant van het verversingskanaal, statenkwartier , Frankenslag waar de burgemeester woont en aan de andere kant van de duinen, de Vogelwijk, hele blanke Europese wijken staan zonder islamisering en vernegering. Daarom is het verwijt ‘racisme’ door de burgemeester aan het adres van Duindorpers uiterst hypocriet. Hij kreeg steun n.b. van o.m. de twee nieuwe moslimpartijen in de stad.

Het gemeentebestuur is er voor alle inwoners, dus ook voor autochtone Nederlanders, die in de knel zijn gekomen dor het mislukte multikulti-beleid. Onze koning heeft dat gesignaleerd tijdens zijn eerste tv-interview en dus is het gewenst dat vanwege (een groep) Duindorpers het Oranjefonds wordt benaderd voor een samenlevingsproject, waarin de onoverkomelijkheden van de niet-Europese inplaatsing worden verkend, vastgelegd en als uitgangspunt kunnen gaan dienen voor een rechtvaardiger toedelingsbeleid, waaraan gemeente en Vestia zich alsdan dienen te houden.

4. De gemeente wil geld verdienen en de toplocatie Duindorp allengs volbouwen met juppiewoningen. Daarvoor is de grote rioolbuis in de Pliuvierstraat gelegd, niet voor het huidige woonbestand. Zoals de vorige keer, toen maar de helft van de gesloopte woningen werd vervangen door juppiewoningen, wordt de Duindorpse bevolking uit elkaar gespeeld: Een derde krijgt een mooie wisselwoning, een derde naar het bejaardenhuis geschopt, een derde helemaal weggetreiterd, nu dus met behulp van moslims en creolen, misbruikt als breekijzer. Dat is het gemeentelijk toekomstbeleid voor Duindorp.

In voormelde bijeenkomst in het buurthuis, kunnen de plannen eens aan de kaak worden gesteld en bij ontkenning vanwege de gemeente kunnen alsdan garanties worden geeist met betrekking tot het leefmilieu van de huidige bewoners.

Hierbij kan men denken aan een verbod aan verdere gezinshereniging door middel van ketenimmigratie van niet aan de westerse maatschappij aangepaste immigranten. Het is afschuwelijk te leven tussen gesluierde vrouwen die een man niet willen groeten, mannen die geen vrouw de hand willen geven en hun vrouwen thuis opsluiten, hun kinderen slaan, honden vertrappen, moslimgeloei ten beste geven, je haatdragend aankijken omdat je maar een kaffer (ongelovige) bent, of omdat je verantwoordelijk wordt gehouden voor de slavernij. De Nederlandse bestuurders doen net alsof er met de houding van immigranten tegenover Nederlanders van oorsprong niets mis is en verzwijgen de enorme druk die de Marokkaanse, Turkse en Antilliaanse regeringen op hun mensen hier uitoefenen.

De gemeente en Vestia moeten hier dus wel degelijk ook enige leermomenten meemaken.

In de hoop, dat U wilt meewerken aan de totstandkoming van zo’n bijeenkomst en aan een subsidieaanvraag bij het Oranjefonds, beide ter voorkoming van escalatie in de toekomst bij ongewijzigd beleid,

drs alfred vierling
Duindorp

Filed under: in het Nederlands

5 Responses to "DUINDORP HEEFT GELIJK."

  1. Puck de Laat says:

    Onze Nederlandse bevolking krimpt, omdat we niet in staat zijn grote gezinnen te produceren. De muslim-community neukt er lustig op los en krijgt daarbij alle steun van Rutte en consorten en dat betekent, dat we straks meer moslims in ons land hebben (en daar wachten ze op) zodat wij straks in de minderheid zijn. Overigens heeft iedere moslim een brief van meheer de imam in huis liggen met instructies, wat te doen als het sein daartoe gegeven wordt. Een kind kan bedenken wat dat is.

  2. Martijn says:

    Hoorde gisteren van een familielid dat Duindorp een NSB-wijk zou zijn omdat daar vroeger (na WO2) een kamp vol NSB-ers was en die zouden daar zijn gebleven waardoor alle Duindorpers afstammelingen van NSB-ers zouden zijn. Men godwint er op los. Natuurlijk is etno-nationalisme van blanken ongewenst maar etno-nationalisme van riffijnen en antillianen is zeer gewenst. In het AD van gisteren stond een jammer verhaal van een Marokkaan die weggepest was in Duindorp maar hetzelfde AD negeert steevast alle wegpestingen van blanken uit allochtonenwijken of kiest dan de kant van de allochtonen en stelt dat die autochtonen een “verstorende aanwezigheid in de wijk” waren bla bla bla…

  3. […] Bronnen:Boek ‘De Zwarte Poolster’ – aankondiging op Arktos.com onder ‘Upcoming’.Meerderheid van de landen in de wereld heeft een geboortegraad onder de vervangingsgraad The Global Population Will Soon Reach 8 Billion—Then What? De Stichting De Club Van Tien Miljoen Politieke demografie – Political demographyWereldwijd is ontvolking een groot probleem, ook in Hongarije Trouwen promoten met belastingvoordelen Zelfs flauwe of grappige campagnes hebben zin DUINDORP HEEFT GELIJK. […]

  4. […] Bronnen:Boek ‘De Zwarte Poolster’ – aankondiging op Arktos.com onder ‘Upcoming’.Meerderheid van de landen in de wereld heeft een geboortegraad onder de vervangingsgraad The Global Population Will Soon Reach 8 Billion—Then What?De Stichting De Club Van Tien MiljoenPolitieke demografie – Political demographyWereldwijd is ontvolking een groot probleem, ook in HongarijeTrouwen promoten met belastingvoordelenZelfs flauwe of grappige campagnes hebben zinDUINDORP HEEFT GELIJK. […]

  5. […] Bronnen:Boek ‘De Zwarte Poolster’ – aankondiging op Arktos.com onder ‘Upcoming’.Meerderheid van de landen in de wereld heeft een geboortegraad onder de vervangingsgraad The Global Population Will Soon Reach 8 Billion—Then What?De Stichting De Club Van Tien MiljoenPolitieke demografie – Political demographyWereldwijd is ontvolking een groot probleem, ook in HongarijeTrouwen promoten met belastingvoordelenZelfs flauwe of grappige campagnes hebben zinDUINDORP HEEFT GELIJK. […]

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.