Articles Comments

Alfred Vierling » in het Nederlands » Immigratie: de 13 noodmaatregelen

Immigratie: de 13 noodmaatregelen

Door Guillaume Faye, vertaling Alfred Vierling

We hoeven heus niet nog eens terug te komen op het rampzalige cijfermateriaal over de kolonisatie door de lagere bevolkingsgroepen van buiten Europa, die hierheen in zeer grote getale ongebreideld naar toe zijn geïmmigreerd, waarvan West-Europa – en bovenal Frankrijk – slachtoffer is en nog wel alleen maar door zijn eigen schuld (de enige zelfgeorganiseerde invasie in de geschiedenis), of eigenlijk van haar waanzinnige en hersenloze elite. Duidelijk tegen de wil in van de meerderheid van de autochtone bevolking.

Let hier even wel op de enorme leugenachtigheid van het grote begrip ‘Democratie’, waarop de Franse Republiek en zijn buurlanden zich in deze problematiek schaamteloos laten voorstaan: Tegen de mening en tegen het belang van de eigen bevolking, dringt een oligarchie haar deze kolonisatie van een onderklasse van buiten op, die hun normen en waarden op zijn kop zet en op geweldadige wijze de etnische samenstelling van hun land veranderd.(1)

Deze kolonisatie van onderop heeft niet alleen niets meer van doen met nuttige aantrekking van buitenlandse arbeidskrachten en legt niet alleen een enorme zware financiele last op de economie, maar zij vernietigt de etno-culturele volksgemeenschap en verlaagt de publieke veiligheid doordat ze het geordende maatschappelijke leven uit zijn voegen ontzet. Er valt ook geen enkel voordeel mee te behalen.

Er is duidelijk een drempel overschreden begin jaren negentig, namelijk een getalsmatige.. Vergeet het maar dat we de situatie van daarvoor kunnen herstellen, of je moet veronderstellen dat er een revolutie uitbreekt, waarvan de slagkracht in de buurt komt van een ware aardbeving, wat we trouwens ook niet helemaal moeten uitsluiten…. Nu gaat het erom nog even de meubels te redden nu het nog niet te laat is.

De hieronder genoemde maatregelen worden toegepast in behoorlijk wat landen , die alle het Charter van de Verenigde Naties hebben ondertekend en het Universele Verklaring van de Rechten van de Mens respecteren (2) Deze beogen in geval van nood de overstroming te stuiten door de aanzuigende werking op de invallende immigratiegolven ongedaan te maken. Dat betekent dus een crisisbreuk met de wetten die worden gedicteerd door Brussel en de Europese verdagen. Immigratie ontmoedigen is gemakkelijker dan er vreemdelingen uitzetten, hoewel het niet nodig is dat laatste te verzaken , we komen er nog op terug.

1. Het Schengen-verdrag over de vrije circulatie van personen opschorten; herinvoering van systematische controles van alle grenzen van Frankrijk, op de grond, ter zee en in de lucht; met het terugsturen van elke persoon die niet voldoet aan hieronder gedefinieerde criteria. (3) Daarbij komt nog een grens te stellen aan de het vrije verkeer van personen afkomstig vanuit de EU en het verbieden van ‘ sociale dumping’, de arbeidsvoorwaarden van werknemers volgens het regime van de lage sociale lasten van hun land.

2. Afschaffing van het huidige recht op asiel, waardoor zogenaamde vluchtelingen een voet achter de deur krijgen, omdat zij zelden worden uitgezet, zelfs indien hun aanvraag wordt verworpen. Intrekken van alle hulp en uitkeringen (vooral geen onderdak verlenen) voor de reeds aanwezige aanvragers van asiel, die in afwachting zijn van een legale verblijfstitel in hoger beroep. Het moet gedaan zijn met alle onderzoek met het doel een legale verblijfstitel te verlenen.

3. Intrekken van de door de staat verleende medische zorg en de erbij komende sociale rechten aan illegalen. Toenemend uitzettingsbeleid voor illegalen: zie maatregel N° 10. Behoorlijke zwaardere sancties tegen werkgevers die illegalen zwart laten werken.

4. Drastische inperkingen voor visa en tijdelijke verblijfsvergunningen, enkel voor personen in het bezit van een arbeidscontract; met de verplichting onmiddellijk te vertrekken bij verbreking van de arbeidsovereenkomst. Alle immigratie buiten de werksfeer wordt verboden. Strikte controle op toeristische visa; verplichting van een retour ticket en een inkomensverklaring of arbeidsovereenkomst, te overleggen in het land van herkomst. (4)

5. Afschaffing van gezinshereniging voor alle vreemdelingen van buiten Europa aanwezig op het grondgebied, op grond van een arbeidsovereenkomst of een verblijfsvergunning.

6. Invoering van een bijzonder sociale zekerheidsregiem voor vreemdelingen van buiten de EU; Einde van de deelname aan de Franse sociale zekerheid, de ziektekostenverzekering, kinderbijslagen, uitsluiting van pensioenregelingen, werkloosheidsuitkeringen, het pensioensysteem, de gratis onderwijs aan hun kinderen. Vreemdelingen, zelfs volledig geregulariseerd, organiseren en financieren hun eigen regiems maar naar eigen goeddunken..

7. Afgrendeling van het rechtssysteem ter verkrijging van de nationaliteit en de naturalisaties, met behoorlijke verzwaring van de voorwaarden: tien jaar van verblijf met aaneengesloten werk en verplichte culturele en taalkundige examens. Grondwettelijk stemverbod voor vreemdelingen uit niet- EU-lidstaten.

8. Afschaffing van het ius soli (het recht van de grond) en invoering van het ius sanguinis (het recht van het bloed) waarnopens de nationaliteit automatisch wordt verkregen en wel slechts indien beide ouders de onderhavige nationaliteit hebben. (5). Alleen maar hier geboren zijn (ius solis)geeft geen enkel recht, noch voor het kind noch voor de ouders.

9. Afschaffing van de dubbele nationaliteit, uitgezonderd voor de ingezetenen van binnen de EU, en het per geval beoordelen op grond van bilaterale verdragen met inachtneming van strenge voorwaarden. Automatisch vervallen verklaren van de Franse nationaliteit van huidige ( het rechtsbeginsel van niet terugwerkende kracht wordt in acht genomen) bi-nationalen die veroordeeld zijn voor een misdrijf.

10. Eenvoudiger en effectiever uitzettingsmaatregelen voor illegalen, die van regularisering worden uitgesloten. Daarom: Dejuridisering van alle procedures, afschaffing van hoger beroep en invoering van onmiddellijk uitvoerbare ( dus zonder rechterlijke tussenkomst) van administratieve beschikkingen. Herinvoering van straffen voor het verlenen van onderdak aan illegalen of hulp bij hun verblijf. Daadwerkelijke straftoepassing op iedere uitgezette illegale vreemdeling die zou terugkeren.

11. Strikte controle op buitenlandse studenten, alleen toegelaten op basis van een onderzoek naar hun achtergrond en bekwaamheden. Zoals de nepvluchtelingen, zijn er legio nepstudenten. Geen enkele sociale zekerheid of beurs voor buitenlandse studenten, met uitzondering van de elite onder hen ná een proeftijd. Selectie = rendement.

12. Herinvoering en verzwaring met een dubbele straf (afgeschaft door Sarkozy) voor elke vreemdeling veroordeeld voor een misdaad of vergrijp zelfs indien de dader minderjarig is. De hoofdstraf wordt daadwerkelijk uitgezeten en daarna volgt alsnog uitzetting.

Deze maatregelen van gezond verstand worden opgelegd door 80 procent van de leden van de VN. Praktisch alleen de EU ziet ervan af, evenals van het beginsel van wederkerigheid. Dergelijke bepalingen zullen meteen de instroom stoppen en zullen een zeer groot aantal van de aanwezige immigranten doen terugkeren, die er alsdan geen heil meer zien in Frankrijk te verblijven.

Indien zulke maatregelen niet worden genomen, gaan wij rechtstreeks richting een etnische wanordelijkheden – van het type Midden-Oosten – nog tijdens deze eeuw én naar het uit elkaar spatten van Frankrijk en heel wat andere landen van Europa.

De oplossing voor het opleggen van deze maatregelen, uiteraard tegen de zin van de oligarchen en ermee verknoopte belangen van de moslimgemeenschappen zal zijn:

13. Een algemeen referendum over immigratie. Bij de verkiezing van een nieuw verkozen macht (populistisch ? dus democratisch) in Frankrijk, tegelijk voor het presidentschap en het parlement, het organiseren van een referendum over onmiddellijk te nemen maatregelen welke meteen per decreet moeten kunnen worden uitgevoerd.

Er zal wel niet te ontkomen zijn aan een conflict afspelen, misschien met het Constitutionele Hof dat een referendum over dit onderwerp als ”anti-grondwettelijk” zal beoordelen, zeker met de technocratische en juridische macht van de EU, die neo-totalitair is. Het belang van het volk moet de overhand krijgen op die van de oligarchie en de pressiegroepen, met de veronderstelling vandaag een crisis te scheppen om morgen een ramp te ontlopen.

Noten

1) Na de duidelijke mislukking van de « integratie » van de minderheden, die dat nu juist minder en minder zijn, zijn het nu de autochtonen die worden opgeroepen zich aan te passen aan de immigranten (de « multiculturaliteit ») onder het politiek-correcte taalgebruik van de « tolerante maatschappij ».
2) Guillaume Faye zijn essay Mijn Programma (Uitgeverij du Lore)
3) Betreffende de immigratie per vliegtuig, een controle bij het instappen in het land van vertrek is onontbeerlijk.
4) Een maatregel oplegbaar aan alle niet-ingezetenen van de EU maar op basis van een soevereine afwijking van de algemene regel, ook op te leggen aan de Roemeense en Bulgaarse ingezetenen.
5) Een kind in Frankrijk geboren (of elders) van een Franse ouder maar van wie de andere een niet-Europese vreemdeling is, heeft geen enkel automatisch recht op de Franse nationaliteit.

Filed under: in het Nederlands · Tags: , ,

5 Responses to "Immigratie: de 13 noodmaatregelen"

 1. Jos van Veen says:

  Of alles zo hard moet worden aangepakt lijkt me een discussie waard.
  Dat er wel wát moet gaan gebeuren is duidelijk..
  De PvdA is een zottenclub gebleken met Terpstra vooraan…En de EU wordt bestierd door mensen die geen verstand van samenlevingen hebben..
  Je kunt niet steeds alles disproportioneel door elkaar gooien.
  Over een par jaar worden we overlopen door Turken..idiote verdragen

  De afstand tussen politiek en bevolking is te ver uit de hand gelopen..

 2. Roegholt says:

  De Eu-machthebbers zullen de criteria voor de noodzaak tot het nemen van de dertien maatregelen steeds verder opschuiven, zodat het er nooit van komt. “Eigen volk eerst” is een negatief dogma geworden. Over het waarom kunnen we slechts gissen. Het lijkt erop dat een geheel nieuwe tak van de psychiatrie kan worden geduid.

  50 jaar geleden schreef Belcampo het absurdistische verhaal “Het laatste getuigenis”, waarin psychiatrische patienten op sleutelposities kwamen te zitten. Uiteraard had dit tot gevolg dat Nederland ten onder ging. Het lijkt erop dat deze apocalyptische toekomstvisie nu werkelijkheid wordt, en op grotere schaal.

  1. an argie says:

   Kijk naar de Weimar republiek en leer daar van.
   Deze ging eveneens ten onder doordat de Duitse bevolking het spuug- en spuugzat was om nog langer te worden uitgezogen.

   We zijn beland in Weimar 2.0.

 3. Job te Pas says:

  Goed artikel. Hadden we een democratie gehad waarin het volk echt had kunnen (bij-)sturen, dan was het zover niet gekomen. Zoals bijvoorbeeld: http://www.scribd.com/doc/112630694/Trekzakmodel-voor-de-Tweede-Kamer

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.