Articles Comments

Alfred Vierling » Entries tagged with "Heemland"

In Memoriam Mart Giesen

In Memoriam Mart Giesen

Voormalig Statenlid en secretaris van de Centrumpartij, Mart Giesen, is deze week in Den Haag overleden. Hij studeerde medicijnen aan de Universiteit van Leiden, behaalde daar zijn diploma en werkte als keuringsarts bij de Raad van State.  Het extreme geweld tegen de Centrumpartij in de jaren tachtig maakte grote indruk op hem, Mart verloor zijn goede baan en kon in het verdere beroepsleven geen soortgelijke dienstbetrekking meer vinden. In latere jaren was … Read entire article »

Filed under: in het Nederlands

Communisten versus islamisten

Zouden de neoliberale democratieën wel de islamisering willen en kunnen tegengaan? Voorlopig willen ze het niet, denken een lijn te kunnen trekken tussen islam en terrorisme. Nochtans beroepen degenen die de islam gewapenderhand verdedigen zich op de Koran, versnummer 110:2. De arabist Hans Jansen waarschuwt in de Nederlandse Trouw van 27 november 2004 jl voor de ontwikkeling naar een ‘djimmitude’, een voorzorgzucht om aan de islamisten zoveel mogelijk toe te geven teneinde gewelddadige actie van hun kant te voorkomen. Jansen verwijst hierin oa naar het boek “Islam and Dhimmitude: Where Civilizations Collide” van de Joods-Egyptische historica Bat Ye’or (1) Zelf heb ik 17 jaar tussen moslims gewoond in Amstelbad en Hayabad aan Zee (voormalig Amsterdam en Den Haag) en 5 jaar in Cebu, Philippijnen. Ik ben drie maal … Read entire article »

Filed under: in het Nederlands

Samen op Weg of De Weg Kwijt (paasboodschap 2004)

“We zijn gek aan het worden”, zo luidt de ontboezeming in ‘De Limburger’ dd 20 maart 2004 van Thijs Wöltgens, voormalig lid van de Tweede Kamer voor de PvdA en thans bestuurslid van Open Universiteit Limburg en voorzitter van de Kamer van Koophandel van Zuid-Limburg. Hij stelt, dat dit land racistisch aan het worden is, doordat o.a. Prof. Paul Cliteur ‘een intolerant geloof in de westerse waarden, een verlichtingsgeloof, dat niet alleen de absolute waarheid bezit, maar bovendien alle andere geloven als achterlijk beschouwt’. Hij pleit voor tolerantie t.a.v. moslims, ‘aan wie we te danken hebben dat Aristoteles het westen bereikte’, hij vraagt navolging van het huidige rooms-katholicisme, dat de dialoog met de islam zoekt en stelt, dat het Jodendom en het Christendom de basis hebben gelegd voor … Read entire article »

Filed under: in het Nederlands

Donselaritis Gravis Gravis

De nieuwe “Monitor Racisme en Extreem Rechts” (2002, 5de rapportage) is uitgebracht door J. van Donselaar en Peter R. Rodrigues. Was dit nu maar een propagandaboekje van de Anne Frank-stichting, dan had ik eraan geen aandacht besteed. Maar het is mede uitgebracht door de Universiteit Leiden en met steun van de Directie Integratie en Coördinatie Minderhedenbeleid van het Ministerie van Justitie. Is het nu omdat ik zelf aan die universiteit ben afgestudeerd of zelf secretaris van een interdepartementale commissie minderhedenbeleid ben geweest, dat dit geschrift mijn belangstelling wekt ? Nee, het is omdat de Binnenlandse Veiligheids Dienst, thans omgedoopt tot Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), in haar jaarverslag laat weten onderzoeksgegevens betreffende aard en omvang van racistisch en extreemrechts geweld te hebben verstrekt aan de Universiteit Leiden … Read entire article »

Filed under: in het Nederlands

Dyab Abou Jahjah’s gistende moslimjeugd

Daar kwam hij op 3 maart jongstleden , Abu Jahjah op de Haagsche Hogeschool zijn Arabisch-Europese Liga kenschetsen als een metapolitieke volksbeweging, een ‘grass roots movement’, die binnen het kader van de grondwet op legalistische wijze de spreekbuis wil zijn voor de moslimjongeren. Die worden, zo zegt hij, gediscrimineerd bij het vinden van huisvesting, werk en onderwijsfaciliteiten. De wetgeving was in Nederland mogelijk beter dan in België, maar ‘wij wonen in wijken en in concrete situaties, niet in abstracte wetten’. Hij zegt op te komen voor alle uitgeslotenen, ook de kansarme autochtonen in Borgerhout, maar anderzijds stelt hij, dat zelfs als sociaal-economisch alles goed geregeld is, de noodzaak bestaat om zich als moslims te organi­seren. Want in een democratie is het altijd goed je als groep op … Read entire article »

Filed under: in het Nederlands

De brul uit Anatolië

Ten tijde van het overlijden van Suleiman de Tweede in 1566 strekte het Ottomaanse Rijk zich uit over Hongarije, Walachije, Moldavië, Servië en Griekenland, maar dat laat onverlet, dat het reusachtige Anatolië onmiskenbaar tot het Nabije Oosten behoort. Tweemaal in de geschiedenis heeft het christelijke Europa de islamitische aanvallen afgeslagen , de laatste cri-de-coeur gaf Helmuth Kohl enige jaren geleden op een congres van de Europese Christendemocraten: ‘Europa is een familie van Christelijke naties’. Europa over de toelating van Turkije Het verzet tegen Turkije’s toelating tot de EU verflauwt. De christendemocratische oppositie in Berlijn stelt nog wel, ‘dat de absolute meerderheid voor de Partij van Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP) van Tayyib Erdogan de uitbreiding van de Europese Unie met Turkije verder uit het zicht doet raken’, maar dat … Read entire article »

Filed under: in het Nederlands

De VN in Johannesburg: duurzame taboes

De VN-Conferentie nopens de duurzame ontwikkeling te Johannesburg behandelde de milieu- en ontwikkelingsproblemen in 5 thema’s: biodiversiteit, gezondheid, water, energie en armoede. Deze intergouvernementele conferentie heeft talrijke voorlopers gekend, zoals de VN-Conferentie over het Menselijk Milieu te Stockholm (1972) en die over het Bevolkingsvraagstuk te Boekarest (1974), welke ik beide heb bijgewoond. We zijn dus al een tijdje bezig en de vraag is gewettigd waarom er zo weinig vordering wordt geboekt. Immers, de verdeling van de welvaart op aarde is sedert 1972 nog sterker scheef getrokken: thans gebruikt 15 % van de bevolking 56 % van de grondstoffen. Ook zijn wereldwijd de milieuverstoringen groter geworden, zowel in hun globaliteit als in de territoriale verdeling van het milieubederf. Wat de VN-conferenties vooral duurzaam handhaven is hun benadering van de vraagstukken. … Read entire article »

Filed under: in het Nederlands

Herdenken, herkauwen en herkiezen

Demonisering Op dodenherdenking 4 mei 2002 poogde de gezeten macht nog Fortuyn te verbinden met een neonazistisch gevaar. Men besloot alweer de Duitsers niet uit te nodigen, hoewel die in Israël wel samen met de slachtoffers van het nazi-regime herdenken. Wel werden voor het eerst de Russen uitgenodigd, want zij hadden gehoor gegeven aan de oproep van Ilya Davidovitch Ehrenburg in mei 1945: “Tötet die deutsche, fascistische Bestien in ihren Lagerstätten, brecht die rassische Arroganz der hochmütigen deutschen Frauen, tötet, tötet!!” Maar het zal ook wel hun laatste uitnodiging zijn, want de Russen claimden tijdens de herdenking hun gelijk in de bloedige strijd tegen de islamitische Tsjetsjenen ! Traditiegetrouw werden ook geen slachtoffers uitgenodigd van de Nederlandse oorlogsmisdaden, zowel dewelke begaan zijn in voormalig Nederlands Indië, alsmede dewelke begaan … Read entire article »

Filed under: in het Nederlands

Nagedachtenis Hans Janmaat

Vanmorgen 9 juni 2002 overleed Hans Janmaat. Twintig jaar lang heeft hij onafgebroken op de bres gestaan voor het behoud van de Nederlandse samenleving. In 1980 secretaris en vanaf 18 februari 1981 voorzitter van de Centrumpartij, werd hij op 8 september 1982 na een verkiezingscampagne die overschaduwd werd door uiterst ernstige verbale en fysieke bedreigingen ondermeer van extreemlinkse knokploegen, waar de gehele partij vanaf haar oprichting bij bijna elke gelegenheid mee te kampen had, gekozen tot enig parlementair volksvertegenwoordiger voor de Centrumpartij. De hetze, tegenwoordig demonisering genoemd, tegen de Centrumpartij en haar leden en sympathisanten, is van een voor Nederland ongekende kracht geweest, vele malen heviger dan de demonisering van Fortuyn. De Centrumpartij die zelf nadrukkelijk afstand nam van ‘links’ en ‘rechts’ in de politiek, is door de … Read entire article »

Filed under: in het Nederlands

Malthusiaanse bevolkingsexplosie als oorzaak van..

Het Palestijns-Israëlische conflict kan niet losgezien worden van demografische ontwikkelingen: In 1948 werden er 700.000 Palestijnen uit hun land verdreven, maar nu zijn er 3,5 miljoen Palestijnen. Zij maken al 20 % van de Israëlische bevolking uit en door de hogere geboortecijfers van de Palestijnen in Cisjordanië (West Bank) en de Gazastrook zullen zij rond 2010 de joden ten westen van de Jordaan in aantal overstijgen. Bij het Camp David-accoord heeft oud-premier Barak daarom weliswaar 90 % van het betwist gebied aangeboden, maar met behoud van 70 % van de joodse nederzettingen, als de Palestijnen dan zouden afzien van verdere claims inzake de terugkeer van de inmiddels 4 miljoen palestijnse vluchtelingen. Het huidige vredesvoorstel van de Arabische kroonprins Abdullah (abt-allah betekent dienaar van god), dat normalisering van … Read entire article »

Filed under: in het Nederlands