Articles Comments

Alfred Vierling » in het Nederlands » Samen op Weg of De Weg Kwijt (paasboodschap 2004)

Samen op Weg of De Weg Kwijt (paasboodschap 2004)

“We zijn gek aan het worden”, zo luidt de ontboezeming in ‘De Limburger’ dd 20 maart 2004 van Thijs Wöltgens, voormalig lid van de Tweede Kamer voor de PvdA en thans bestuurslid van Open Universiteit Limburg en voorzitter van de Kamer van Koophandel van Zuid-Limburg. Hij stelt, dat dit land racistisch aan het worden is, doordat o.a. Prof. Paul Cliteur ‘een intolerant geloof in de westerse waarden, een verlichtingsgeloof, dat niet alleen de absolute waarheid bezit, maar bovendien alle andere geloven als achterlijk beschouwt’.

Hij pleit voor tolerantie t.a.v. moslims, ‘aan wie we te danken hebben dat Aristoteles het westen bereikte’, hij vraagt navolging van het huidige rooms-katholicisme, dat de dialoog met de islam zoekt en stelt, dat het Jodendom en het Christendom de basis hebben gelegd voor de westerse waarden zoals ontstaan in dialoog. Hij stelt, dat het idee van hun idee van een universele God, voor wie alle mensen gelijk zijn, van die waarden de historische kern is.

Tegenover deze door religie geinspireerde tolerantie schetst hij de orthodoxie van het verlichtingsgeloof, van het katholicisme van de reconquista van Spanje tegenover de verdreven Moren en Joden en van de jezuitische missie in China, alsmede van het communisme, zoals de gedachten van Mao Zi Dong. De laatste acht hij schuldig aan miljoenen slachtoffers. Aanleiding tot zijn ontboezeming is de mededeling door de eigenaresse van zijn afhaalchinees omwille van dier kinderen terug te gaan naar dit z.i. verwerpelijke China, z.i. ultiem bewijs voor het gebrek aan tolerantie en toenemend racisme in Nederland.

Op dit vertoog is veel af te dingen. De chique categorische imperatief uit de cantiaanse moraalleer, die Wöltgens abusievelijk reduceert tot de christelijke masochistische naastenliefde (de andere wang), stoelt op de kentheoretische stelling (kentheorie poogt vast te stellen wat mensen kunnen kennen), dat mensen ook gemeenschappelijke ervaringen en derhalve waarden delen en richt zich juist tegen de monotheisten die de absolute, want slechts hun geopenbaarde waarheid voor zich opeisen. Jaweh is er alleen voor de Joden en Allah alleen voor de moslims, het zijn strijdgoden tegen gojim en kafyr, iedereen die niet juist in die God gelooft.

Weliswaar is Kant geen postnietzschiaanse kenrelativist (kenrelativisme ontkent de kantiaanse mogelijkheid van een door iedereen gedeelde waarheid, de waarheid is een individueel subjectief beleven), maar acht dialoog tussen waarnemers noodzakelijk om zodoende de puzzel van het platonische idee waarheid te benaderen. De verlichting eist bescheidenheid waar meting en redenering geen uitkomst brengen, zij is a-gnostisch (ontkent geen transcendentie, maar zegt er (nog) geen weet van te hebben). Het is juist een kenmerk van de verlichting niet te accepteren, dat de ander zich beroept op een niet te verifiëren bron. Dit is wel orthodoxie, maar geen onverdraagzaamheid, het eist alleen van de ander een even grote bescheidenheid, erkent het individu en zijn beleving, maar buigt niet voor bezetenheid door vermeende openbaring. Juist tegenover de meest onverdraagzame en absolutische ideologie van onze tijd, de islam zijn de voorvechters van vrijdenken, het vrije woord, nazaten van Voltaire keihard nodig. Wie alsdan kritiek op islam gelijk stelt aan racisme impliceert zelf het te zijn, immers sedert wanneer behelst islam een ras ? Geeft Wöltgens hier niet impliciet toe de islam voor te behouden tot een bepaald volk ? In de Kor’an staat het niet, maar iedere zwarte moslim in Afrika of de banlieue van Parijs kan beamen hoezeer de arabische islam hen discrimineert. Voor de PvdA-leiding van nog maar kort geleden, Melkert, de Haagsche wethouder Heynen en Wöltgens kan alleen de westerse blanke mens racistisch zijn en zich superieur wanen.

Dit staat in schril contrast tot de werkelijkheid van vandaag. De westerse mens, geindividualiseerd en van natie losgezongen, zal gedwee verdwijnen bij ontstentenis van een natalistische politiek door gebrek aan vervangvruchtbaarheid. Hij valt ten offer van de in de Kor’an gestipuleerde demografsiche veroveringsstrategie, uiting van een genetische voorplantingsdrift bij de volkeren waaraan zij is ontsproten.

Al Qaida strijdt niet tegen Bush, omdat hij verlicht en verdorven zou zijn, maar omdat hij niet christelijk genoeg is. Dan zou hij immers de grondwet afschaffen en de tien geboden tot wet verheffen. Alle christenen moeten volgens Al Qaida worden verdreven uit Afghanistan, Pakistan, Saudi-Arabië en de Golfstaten, de hindoe’s uit Kasjmir, de joden uit Israël, de orthodoxen uit Tschetschenië, de chinezen uit Xinjiang (Oost-Turkmenistan). Egypte, Iran, Turkije, Syrië, Irak, al deze landen moeten weer tot de ummah, onder sharia-wetgeving en islamitische leiding komen te staan. Ook moet (Zuid-)Spanje weer zoals tot de vijftiende eeuw Al Andaluz worden.

Nuttige idioten van de islam zoals de PvdA hadden alle Westeuropese steden allang als willoze slachtoffers aan de islam prijsgegeven, ware het niet dat de joden daarvan het eerste slachtoffer zijn en zich er thans tegen verzetten. Hun verdeel-en-heers politiek tegen de ‘Herrenvölker’ heeft hen ten tweede maal als boomerang getroffen. Ook in Al Andaluz waren zij eerst de wegbereiders van de islam geweest. Geen Filippijn, geen Bulgaar of Griek, geen Spanjaard of Serviër kan je wijsmaken, dat je met de islam een oecomene kunt aangaan. Honderduizenden Nederlanders zijn door intolerante moslims uit hun stadswijken verdreven en werden nog door de PvdA nagetrapt en nagefloten als racist. Ja, meneer Wöltgens, die Janmaat-zaal zal ooit wel in de Tweede Kamer komen. Eens zal wethouder Heynen terechtstaan voor het beroepsverbod dat hij schrijver dezes heeft opgelegd. Het voor zijn onzinnig standpunt, wel tegen uniforms zijn omdat dat tegen de individualisering ingaat, maar wel elke kritiek op het meest knellende uniform aller tijden, de hoofddoek afdoen als racistisch, omdat de dracht ervan zou berusten op vrije individuele keuze.

Twee historische vervalsingen door Wöltgens zal ik meteen weerleggen. Hij stelt, dat wij aan moslims te danken hebben, dat Aristoteles het westen bereikte. Dit is onjuist. De beroemde vertaalschool van Toledo, die vele werken uit de klassieke oudheid ter beschikking van de middeleeuwse christenheid heeft gesteld, werd voornamelijk bevolkt door christenen, die gedwongen waren arabisch te leren (de moren leerden geen spaans of latijn). Bovendie verdonkeremaant Wöltgens Byzantium als doorgeefluik van het klassieke gedachtengoed. De beroemde wijsgeer Ibn Rosjd (Averroès), die nu als een pluim op de hoed van de islam gestoken wordt, was van belang juist door zijn bewerking van de heidense twijfel aan de geschapenheid van het heelal, om zijn pleidooi voor de rechten van de vrouw en om zijn geloof in de autonomie van de rede. Hij werd erom door de islam krachtig verworpen en moest vervolging en verbanning ondergaan. 1)

De chinese mevrouw van de afhaalchinees, zo geeft Wöltgens zelf al toe, was niet zozeer bang voor racisme van Nederlandse kant, maar zo zegt hij niet, de chinezen in ons land hebben sterk te lijden van marokkaanse jongeren, die hun zaken wegpesten in het kader van de verovering van onze steden. Ik kan mij voorstellen, dat die mevrouw zich beter beschut weet door de chinese regering, die niet in naam van de mensenrechten haar bevolking ‘ omvolkt’ en heel goed weet om te gaan met opstandige moslims, bv in Xin Jiang. De Chineze politicoloog Mao Yuanyi schrijft , dat China zich verheugt in de woestijn die het land beschermt tegen de islam, wat hij een ‘ luohoudi’ een achterlijke cultuur vindt en hij voegt er grijnzend aan toe:’ Wij Chinezen kunnen idereen wel assimileren op den duur, maar die arme westerse landen met hun mensenrechtenideologie die zullen er nog wel een hele klus aan hebben om ze te temmen. 2)

Ach, nu hoor je het eens van een ander! De Chinese bevolking is onder Mao Zi Dong toegenomen van 300 miljoen tot 800 miljoen mensen (tegen de atoombom). Zo’n vitaliteit hebben de westerse politici in ieder geval niet bereikt. Hoezo miljoenen slachtoffers ? Er zijn meer Europeanen verdwenen na de wereldoorlogen door gebrek aan geboortes dan erin wegens de mooie mensenrechtenpolitiek van o.a. de PvdA van Wöltgens. 3)
Indien wij een burgeroorlog in Europa tussen Europeanen van geest en ziel en anderzijds de moslims willen voorkomen, dan doen wij er goed aan ons assertief te stellen achter de lange en veelzijdige filosofie van het avondland. Die behelst inderdaad deels het antwoord van Jezus op de Romeinse virtus (manmoedigheid), welke thans weer zo pregnant vorm vindt in de Amerikaanse agressieve hegemonie. Het is in het atoomtijdperk wel de gevaarlijkste deugd blijkens het relaas van McNamara, de Amerikaanse oorlogsminister die Vietnam aan gort bombardeerde en vergiftigde, maar thans eerlijk spijt betuigt en gewag doet van de misvertsanden en toevalligheden gedurende de Cubaanse raketcrisis die niet door beleid en inzicht maar door tehnisch makement en insubordonnatie tot een goed einde kwam.

Anderzijds is op de hypocrisie van de regelgeving, de Justiniaanse poging geschillen te beslechten op formele wijze al onder het Romeinse Rijk gewezen: Multae Leges Mali Mores. (Als er veel wetten nodig zijn is het slecht met het moreel besef gesteld). Op deze schijnheiligheid van gelovigen wijst ook Nietzsche, die niet zozeer de door Cliteur zo bewonderde van godsdienst bevrijde mens bepleit als wel tot de conclusie komt, dat de ingeslapen christen de boodschap van Jezus, de transcendente wereld heeft vermoord. De mens moet alsdan verder zonder God, als een wezen de mens voorbij (Übermensch). Het is Nietzsche niet gelukt een als zodanig gangbaar levenspad voor de mens te vinden. Een veel fundamentelere kritiek op de westerse samenleving levert de door het Boedhisme geinspireerde Dostoijevski. Zonder transcendente almens (graaf Myschkin 4) ), die op niemand aanspraak maakt, op niemand indruk wil maken, niemand wil bekeren, geen tegenstellingen tussen de mensen bespeurt en zo overmacht verkrijgt omdat hij de enige is die door iedereen wordt vertrouwd, zonder zulk menstype blijven we dus elkaar tot op de totale ondergang bestrijden. Houdt U de ‘humanitaire interventie’ in Irak in de gaten ? Op de dag dat ik dit schrijf zijn er weer honderden mensen gedood in El Faludzhia en duizenden gewond geraakt in een poging de democratie erin te bombarderen! Maar het leven als toegankelijk mens in verbondenheid met zijn medemensen is een welhaast onmenselijke opdracht in de woorden van de groot-inquisiteur 5), eigenlijk wreed van God, want de mens smeekt om brood en geborgenheid en kan deze vrijheid en ontstijging aan zijn individuele zijnsbehoeften niet aan.

Het zou Wöltgens en Cliteur sieren, als zij het hoofddoekendebat zouden laten ontstijgen tot deze ware vraagstelling: Kunnen wij met moslims tezamen zoeken naar een gemeenschappelijke transcendente waarheid, zijn zij bereid afstand te doen van de formaliteit van hun geloof, van hun gedateerde sexuele zedenleer en demografische veroveringszucht en al die andere uiterlijke en oudbollige cultuurexpressies zoals de hoofddoek die het zicht op hun ware geloofskern, op hun zoektocht naar de essentie, de zingeving van de existentie ontnemen?

Wij moeten dan ook bereid zijn afstand te nemen van ons materialistisch vooruitgangsgeloof. Deed Wöltgens dat al ? Is dat de reden waarom hij de Nederlandse welvaartstaat heeft uitgeleverd aan de moslimhordes die dezelve onbetaalbaar maken ? Als dat zo is, dan moet hij niet verzuimen ook de moslims te gebieden hun veroveringsstrategie te staken en te erkennen, dat de transcendente God er voor alle mensen is en niet alleen voor gebaarde en gehoofddoekte ummah propagandisten. Pas dan kan Wöltgens zich erop beroepen tolerant te zijn, want wie tolerant is tegenover intoleranten verwordt tot idioot van eenzijdig oordeel.

Zoals Wöltgens blijkbaar de jezuïeten bewonderde, die de religieus-filosofische opvattingen van de chinezen ter plekke integreerden in hun prediking, zo zou hij dus ook van de imams moeten vragen een euro-islam te ontwikkelen 6). Maar dat doet hij niet en daarom heeft hij er geen recht op die Europeanen die de hier gepredikte onverdraagzame islam niet kunnen accepteren uit te maken voor intolerant, of zoals hij en zijn partij jarenlang hebben gedaan monddood te maken met het etiket racist.

Terecht heeft Eerdmans (LPF-kamerlid) gewezen op de schijnheiligheid van de voorstanders van godsdienstvrijheid, waar dezelven de religieuze neutraliteit van de staat niet willen garaderen en/of vorm geven. Zijn pleidooi om de Franse laicité-wetgeving hier in te voeren werd abusievelijk uitgelegd als onverdraagzaamheid. Mij dunkt, dat juist de ontkenning van het noodzakelijke interreligieuze debat en van de noodzaak tot relativering door een choc d’opinions van een veel grotere minzaamheid en intolerantie getuigt dan het serieus nemen van andersdenkenden door hen op grond van gelijkwaardigheid in de onderzoekstocht naar de essentie van het menselijk bestaan in te sluiten.

‘Uitsluiting’ is het woord dat past op het ongeschonden en voor absolute waarheid aangenomen recht van groepen op hun waarheid zonder interactie met de overige gemeenschap. Het was eeuwenlang huilen met die zuilen en het heeft tot een pernieus exportptrodukt geleid: Apartheid. Het is al moeilijk genoeg zo niet onmogelijk om zonder Aristotelische ‘philia'(bloedverwantschap) een maatschappij te runnen. Dat lukt alleen alsdan met een unicultureel beleid, niet een statische cultuur opleggen, maar wel verplicht een intercultureel debat aangaan en gaande houden met de voorafgaande erkenning van de deelnemende groeperingen dat niemand de waarheid in pacht heeft. Ootmoed instede van hoogmoed. Als transculturele maatstaf kan volgens mij wel dienen de wijze waarop wij met onze niet-menselijke medeschepselen omgaan. Zouden de monotheïsten hier niet wat van de hindoes kunnen leren ?

Bij een open debat cultuur horen zeker niet de verdachtmakingen à la Wöltgens t.a.v. de drijfveren van o.a. Cliteur, Eerdmans en vroeger de centrumstroming. De marges van het debat in Nederland zijn bestendig uiterst gering, de piketpalen zijn geslagen door de hoogmoedigen van geest, de tot gestolde bureucratie verworden betweters van de macht. De film ”The Passion of Jezus Christ’ van Gibson maakt maar weer eens duidelijk, dat Kajafas, de theocraat die opriep tot de kruiziging van Jezus nog steeds in Washington en dus over ons regeert. Er is geen verschil tussen de eeuwenoude judeocratie, de onverbiddelijke overtuiging van de ‘reborn christians’ Bush & Blair & Co, de absolutistische sharia-gedachten van Ussama bn Laden.

‘Audi et alterem partem’ (hoor en wederhoor), dulden van oppositie, scheiding van feitelijke vaststelling en interpretatie, ‘jenseits vom guten und bösen’ (god en kwaad voorbij) (deze uitdrukking komt via het boedisme tot Nietzsche), dat zijn ongehoorde spelregels van beschaving voor voornoemde absolutisten. Slechts empathie, medeschuld voelen voor wat men als individu niet heeft begaan en de bereidheid leed te ondergaan voor wat men niet heeft gedaan – zoals Mitja Karamazov de moord op zijn vader erkende omdat hij op deze een karaktermoord had gepleegd hoewel hij hem niet zelf had omgebracht – kan de geweldspiraal doorbreken.

Als conditio-sine-qua-non (voorwaarde waarzonder zulks niet van gelding is) geldt dan wel, dat die bereidheid door alle partijen wordt gekoesterd. Want anders loopt het met ons af, zoals met Jezus, weggevaagd van deze aarde die er door zijn afwezigheid niet beter is op geworden na zeg 2000 jaar.

Sommigen zoals Willem Oltmans verwijzen naar talrijke psychiaters, psychologen en neurochirurgen om te stellen, dat geen mes zijn hersens onder contrôle heeft. We zijn waarschijnlijk een roedeldier, dat een sterke leider volgt. 7). Maar er is ook veel goed werk verricht op het gebied van (het nu nergens meer gesubsidiëerde vredesondezoek zoals dat van wijlen Prof. Röling (RU Groningen), Leon Wecke (RU Nijmegen) en Jan Oberg (Transnational Foundation for Future and Peace Research (TFF, Lund, Zweden).
Zij wijzen op het belang van vertrouwenwekkende maatregelen tussen de partijen. Misschien kan Bush alsdan van de biljoen dollars die hij jaarlijks aan de milirairen besteedt zeg $ 50 miljard reserveren die naar schatting nodig zijn om de ergste nood der armsten te leningen. Zo’n 6 miljoen banen per jaar over 15 jaar zijn nodig om de bevolkingsaanwas in het Midden -Oosten te apaiseren, mogelijk bij een groei van 4 % per jaar. Als vertrouwen wekkende maatregel voor een schijntje van het bedrag nu uitgegeven aan ‘terrorisme’ bestrijding, wat neerkomt op de gijzeling van je pacifistische bevolking die nu dagelijks gevaar loopt in het openbaar vervoer. Met hele legers, met de NAVO of met de bouw van een muur kun je immers geen ‘terrorisme’ bestrijden.

Laten we nog eens luisteren naar iemand die een genocide heeft voorkomen. F.W. de Kerk zegt :
1. de gesprekspartners moeten een een hart en nier gevoelde
toewijding hebben om tot een compromis te komen.
2. je moet vaste pacifistische beginselen hebben. Geen van de
gesprekspartners mag zelf bloed aan de handen hebben.
3. je moet vergevingsgezind zijn, medewerking verlenen aan
objectieve waarheidsvinding en verzoening organiseren.
4. ga de onderhandelingen alleen in als je alle facties van je bevolking
achter je vredesvoorstel hebt staan.

Het lijkt allemaal wat minder rigoreus dan wat Jezus en Dostoijeski te berde brengen, maar de adder zit in voorwaarde 4. Alleenheersers zoals Stalin, Mao Zi Dong, krachtige leiders kunnen veel eerder vrede sluiten dan vertegenwoordigers van democratieën die altijd bang moeten zijn om door de oppositie tijdens de onderhandelingen of bij de volgende verkiezingen te worden onderuitgehaald. Bush, die de verkiezingen stal, Sharon en Arafat die beide op een schopstoel zitten zijn ertoe niet in staat. In onze tijd voeren democratieën wel oorlogen – mensen doen de gemeenste dingen in naam van een ideaal -, maar zij sluiten geen vrede, omdat zij enerzijds worden gedreven door heilig vuur ende verblinding, het volk als willig kuddedier om de tuin leidend , anderzijds omdat zij in de val van de relatieve voorsprong kunnen lopen, aangezien zij meer weten dan de bedrogen bevolking, waarvan zij de hete lucht in de nek voelen.

Daar hebben dictators helemaal geen last van en die kunnen dus als Realpolitiker veeleer een vrede in aller belang doordrukken. Ze kunnen het wel, maar ze doen het niet altijd.
Hoe moeten wij nu een burgeroorlog tussen Europeanen en moslims in Europa voorkomen ? Laten we uitgaan van de beginslen van F.W. de Klerk en actief op zoek gaan naar zodanige gesprekspartners op Europees niveau, op nationaal niveau, op stads- en wijkniveau. Vrede is iets waaraan elke dag opnieuw actief moet worden gewerkt, wie zijn idealen en wroegingen niet verbindt het vervalt in eeuwig herhalen van onwrikbare standpunten en frustraties bereidt een genocide voor. Zodanig vredesactivisme is veel belangrijker dan de materialistische zelfverrijking, waartoe thans onze jongeren worden opgeleid. Het wordt tijd, dat de politiek vredesactivisme vertaalt in betaalde arbeid. De markt doet het niet en verzwijgt dat de markteconomie stoelt om nimmer aflatende oorlogvoering ter voorkoming van oleomane depressie (inzinking door oliezucht).
Die olie zal toch gelijk het brood gedeeld moeten worden.

Zalig pasen.

Bronnen
1. ‘De Islam voor Ongelovigen’ Koenraad Elst Tekos-uitgave 5, 1997,
Deltastichting Wijnegem Belgium. ISBN 90-71455-08-4
2. ‘Zhongguo zhi Lu'(de Weg die China gaat) Miao Yuanyi, Mingbao-
uitgave 1997, Hong Kong (volle karakters).ISBN 962-357-954-3
3. Zie voor ernstige demografische situatie der europeanen:
‘The Death of the West’ (Het Westen sterft), Patrick Buchanan.
St Martin’s press 2002
New York , ISBM 0-312-285-48-5
4. in ‘L’idiot’, Dostoievski, Flammarion-uitgave 1983, Paris
5. in ‘les Frères Karamazov’, Dostoievski, idem
6. voor euro-islam zie bv: ‘Europa ohne Identität’, Bassam Tibi,
Bertelsmann Verlag 2002, München , ISBM 3-442-75552-1
7. ‘On human Intelligence” , interviewboek door Willem Oltmans,
in vertaling Bruna & Zoon 1981, Utrecht. ISBN 90-229-7609-2.
8. BBC-interview 11 april 2004.

Filed under: in het Nederlands · Tags:

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.