Articles Comments

Alfred Vierling » Entries tagged with "Heemland"

Wie zijn de echte terroristen?

Aanval op Amerikaanse trots De torens van het Westen zijn ingestort. Wie doet nou zoiets en waarom ? Het grote beschuldigen is begonnen. Er zijn enige verdachten genoemd en hun beweerdelijke motieven. Bewijsmateriaal is schaars en dus wordt er geen echte verdachte voor enig gerecht gesleept. Een videoclip ! Een videoclip ? Bush: “It is preposterous to think Americans doctored the tape”. Waarom hielden ze die tape dan eerst een maand lang geheim? Wat er ook van waar is, de tape met Osama’s ‘devastating confession’ heeft geen kracht van bewijs in een strafproces. Zo’n proces blijk nogal lastig, zoals dat gedoe met Milosovic die teveel weet heeft van NAVO-oorlogsmisdaden. Dan kun je volgens president Bush maar beter neerknallen zonder proces, of de rechtspraak in eigen beheer houden met geheime … Read entire article »

Filed under: in het Nederlands

Islam, een Europese veenbrand

De islam is niet alleen een absolutistische, schriftuurlijke godsdienst, maar een etnisch-demografisch sociaal en politiek expansionisme met een uitgeschreven strategie en veroveringstactiek. Het is een geopolitiek en geo-etnisch neokolonialisme met paupers. Het is evenals het Amerikaanse neoliberalisme een globaliserende ideologie en als zodanig evenzo de vijand van de nationale welvaartsstaat en de Europese eenwording. Het verdeelt de wereld in tweeën: tegenover de islamitische gemeenschap (Umma) staat het vijandelijke gebied der ongelovigen (Dar el-Harb). Er is slecht solidariteit met medegelovigen (Dar el-Islam) en om tactische redenen een tijdelijke samenwerking met ongelovigen mogelijk, zolang die nog in de meerderbeid zijn of over meer machtsmiddelen beschikken (Dar el-Suhl). De Hidzjra, de uittocht van Mekka naar Medina, waarmee in 622 de islamitische jaartelling begint, is een missionair veroveringsbegrip waardoor tot op … Read entire article »

Filed under: in het Nederlands

Jezus, we hebben een halfgod nodig

Nederland is met andere Europese landen opgeslorpt door de globalisering van het kapitalisme dat alles en iedereen onder de macht van Wall Street – een agglomeraat van joods, anglo-consertatief en thans ook olie-sjeik kapitaal veegt. Elk land dat zich eraan onttrekt, wordt de oorlog verklaard: Vietnam, Irak, Servië. Oud nieuws. Europa als protectoraat dan wel vazalstaat van Amerika. Oud nieuws. Kapitalisme als oorzaak van de Tweede Wereldoorlog Deze onderwerpingspolitiek lag al ten grondslag aan de Tweede Wereldoorlog. Stelde de Amerikaanse president Wilson: “Wie er ons niet inlaat, daar trappen we de deuren in”, Roosevelt heeft de globalisering van het kapitalisme onder de banier van de universele mensenrechten op oorlogszuchtige wijze uitgedragen. Eerst werd de Weimar Republiek belaagd. Deze verzorgingsstaat, met een nog – in het Wilhelminische keizerrijk onder Bismarck … Read entire article »

Filed under: in het Nederlands

Nederland’s zelfopheffing

Kent een samenleving zonder trots bij falen schaamtegevoel ? Als Oranje van het Joegoslavische voetbalteam wint, vraagt het hossende volk niet waarom wij dat land met 800 bommen en kruisraketten hebben bestookt en er zodoende enige Enschede’s kaalsloegen. De Nederlandse regering bleek niet eens op de hoogte te zijn gebracht van deze missies met inzet van onze vliegtuigen door de NAVO. Wel zal Minister van Oorlog De Grave op 25 januari 2002 aan bommengooier Marcel Duyvensteijn het ‘vliegerskruis’ als onderscheiding voor bewezen moed uitreiken. Een ontmoeting tussen twee oorlogsmisdadigers zou ik zeggen. In het recente rapport over de NAVO-aanvallenl op Servië en Kosovo opgesteld door prof Horst Fischer (Universiteit Bochum en Leiden) (1), geschreven door Amnesty International afdeling Nederland, wijst deze erop dat de NAVO meer belang … Read entire article »

Filed under: in het Nederlands

Heerlijk, Helder, Haider

Heel Europa schreeuwde moord en brand, omdat in Oostenrijk een regeringscoalitie van christen-democraten en nationaalgezinden (Freiheitliche Partei) achter de regeringstafel plaatsnam. Reden om er maar zelf eens een onderzoekje naar te doen. Terwijl hier te lande een discussie woedt over ‘Het multiculturele drama’ (zie artikel elders in dit blad), waarin niemand ook maar een woord rept over de geschade belangen van de oorspronkelijk Nederlandse bevolking, in het bijzonder de kansarmen onder hen ten gevolge van de massale immigratie en het loslaten van de natie-staat als bindmiddel, maar alleen en bij uitsluiting van anderen wordt gepleit voor nog meer van hetzelfde: een jarenlange miljarden kostende injectie ter economische integratie van al maar meer nieuwkomers, komt dan elders in Europa een partij aan de macht, die zegt op te komen … Read entire article »

Filed under: in het Nederlands

Multicultureel drama

In NRC-Handelsblad is een discussie gevoerd naar aanleiding van het artikel ‘Het multiculturele drama’ van 29 januari van de sociaal-democraat Paul Scheffer, die de artikelenreeks ook afsloot met een repliek op 25 maart. Er zijn enige elementen die opvallen: Er wordt niet gesproken over de getalsmatige relatie tussen immigratie en geboorteaanwas enerzijds, en milieubehoud anderzijds: noch in termen van inwonersequivalenten en bevolkingsdichtheden, noch in termen van verkeersbehoefte, woningbouw of andere infrastructurele belemmeringen, zoals gezondheidszorg,onderwijs en justitie, landschapsbeheer, voldoende recreatieruimte. Nochtans zijn in weerwil van de scheldkanonnades in de jaren tachtig van de Anne Frank Stichting aan ons adres onze demografische verwachtingen uitgekomen: In 2015 zullen 14 % van de inwoners in Nederland van allochtone afkomst zijn, zon 2,1 miljoen mensen extra ten opzichte van 1998, waarvan een half … Read entire article »

Filed under: in het Nederlands

Nieuwe Amerikaanse wereldorde

Nationale staat versus de nieuwe wereldorde De globalisering van de marktwerking heeft kritiek geoogst. De Organisatie voor Europese Samenwerking en Ontwikkeling heeft al in 1997 ertegen gewaarschuwd in marktwerking een wondermiddel te zien (1). Michael Lind schreef al in 1995 over het gevaar, dat de Amerikaanse Democratische Partij zich vastbijt in de multiculturele ideologie zonder nationaal saamhorigheidsbesef. Hij bepleitte beperking van de immigratie omdat die de plaatselijke onderklasse kansloos maakt en de middenklasse zijn verbeteringsperspectief ontneemt; hij bepleitte optreden tegen internationale speculatie in valuta’s omdat die nationaal sociaal beleid onmogelijk maakt, en importheffingen want vrijhandel bevoorrecht de bovenklasse (2). Prof Arie van der Zwan komt dan ook tot zijn conclusie: “Verlicht nationalisme als werkelijke uitdaging voor Paars”. Hij bedoelt met ‘verlicht’, dat hier niet moet worden gedacht aan … Read entire article »

Filed under: in het Nederlands

Lessen van de Balkan (2)

Falende militair-politieke strategieën In Chinese ogen heeft de laatstleden Balkanoorlog wel wat interessants opgeleverd. De Serven waren in staat ondanks zware verliezen effectieve strijdkrachten op de been te houden en ook luchtafweergeschut, door gebruik te maken van mobiele systemen, electronische tegenmaatregelen, lokaas, versprei-ding, camouflage en nepdoelen. De Serven konden bekwaam gebruik maken van hun luchtmacht en bleken bereid waardevolle zaken op te offeren om zo de belangrijkste strijdkrachten te sparen. Er was effectieve politieke mobilisatie waardoor Servië wekenlang intensief bombarderen kon weerstaan zonder te hoeven capituleren en zodoende hebben zij een volkskrijg weten te voeren en vol te houden ondanks de high-tech oorlogsvoering door de tegenpartij (1). Bovendien kon de VS geen ultieme bevestiging afdwingen van de nederlaag van Rusland, dat zijn ‘come-back’ op het wereldtoneel zo flamboyant afdwong … Read entire article »

Filed under: in het Nederlands

Weg met islamitisch recht

De Arabisten prof J. Brugman (1) en Henk Muller (2) waarschuwen al reeds enige tijd tegen het begrip multiculturele samenleving met verwijzing naar het starre onvolledige schriftgeleerdenrecht. Brugman stelt, dat de voorstanders van de multicultuur geen weet hebben van dit recht en de implicaties ervan voor de westerse samenleving. Dwaalweg van intercultureel recht Wim Schuller (3) haalt Brugman uitvoerig aan en waarschuwt voor het derde scenario van het op 28 april jl. gehouden symposium ‘Toekomstverkenning advocatuur’, dat gelet op de invasie van een zeer jonge islamitische bevolking de weg wijst naar ‘interculturele rechtspraktijk’ als nieuwgevonden niche in de markt. Op dit symposium wordt incorporatie van islamitisch recht in onze wetgeving en jurisprudentie bepleit. Schuller noemt multiculturaliteit een drogbeeld. Hij verwijst naar de etnisering van de werkloosheid en de malaise … Read entire article »

Filed under: in het Nederlands

Lessen van de Balkan (1)

Het kon niet uitblijven: Op 2 april vroeg een christelijk politicus tijdens een ondervraging over de Balkanoorlog zich op de radio af: “Weet U wel, dat er ook in België een partij is, die massaal de migranten wil deporteren ?” Is deze vergelijking terecht ? Leidt volksnationalisme als zodanig onafwendbaar tot etnische zuivering door middel van dwangmatige deportaties? Naoorlogse hetze tegen nationaal verzet Een hele naoorlogse generatie denkt van wel. Gerard Delanty verbonden aan de Universiteit van Liverpool (1) ziet het huidige nationalisme niet meer als de 19e eeuwse ideologie ter legitimering van een elitaire klasse die conflicteert met de elites van andere nation-states, maar als een revanchistische reactie gevoed door vervreemding door sociale uitsluiting. De Staat wordt ervaren als iets wat het volk heeft verlaten en het nationalisme richt … Read entire article »

Filed under: in het Nederlands