Articles Comments

Alfred Vierling » in het Nederlands, на русском языке » Mijn kritisch résumé van het MH-17 proces , bijgewerkt tot 19 april 2021 (door Drs. A.J.C. Vierling); In cauda Russian translation на русском языке в конце

Mijn kritisch résumé van het MH-17 proces , bijgewerkt tot 19 april 2021 (door Drs. A.J.C. Vierling); In cauda Russian translation на русском языке в конце

Kort résumé MH-17 proces stand van zaken tot 30 aug 2020 door Drs Alfred Vierling

1. Geopolitieke achtergronden

2. Internationaalrechtelijke achtergronden

3. Opzet technisch onderzoek en forensisch onderzoek

4. Opzet gerechtsforum

5. Eigenaardigheden van Nederlands strafprocesrecht

6. Eigenaardigheden van het MH-17 proces; dagvaarding, bewijsmiddelen

7. De actoren :

Ad 1. De MH-17 werd neergeschoten tot aanleiding van het hervatten van de EU sancties tegen Rusland wegens haar veiligstelling van de Krim; Ook is ere wrs verband met de oprichting van de BRICS bank. En natuurlijk vooral te bedenken, dat de USA alles zal doen om te verhinderen dat de EU russisch gas via de Noordstream 2 pijpleiding of via Minsk toegeleverd krijgt.

Het toestel stortte neer, precies niet Russisch grondgebied en nabij het schaliegasveld, beoogd door Shell. Rutte en Kon. Familie zijn Shell-geliëerd.

Ad2. Publiekrechtelijke procedures: Rusland weigerde een VN-tribunaal (De VN-tribunalen tot dusver spreken alleen ‘overwinningsrecht’;

Nederland beoogt voeging van haar staatsklacht bij de private klacht van slachtoffers bij het ECHR te Straatsburg. Er lopen private klachten over schending van luchtrecht bij diverse nationale rechters, ook in Rusland en bij het ICC, dat geen terrorisme klacht mag behandelen. Hier wordt niet ingegaan op niet-statelijke klachtprocedures.

ECHR heeft de klacht van Denise Kenky (zaak Grootschoten) bevroren en geheimgehouden na wisseling van rechters en niet aangehoord. ICC heeft de klacht van Fatima Deczynski tot dusver genegeerd, maar niet onontvankelijk verklaard.

Staten zijn immuun voor nationale rechterlijke procedures buiten eigen land. Rusland staat dus niet terecht in dit proces.

Ad 3. Het technisch onderzoek is uitgevoerd door de Nederlandse Raad voor de Veiligheid (DSB). Deze mag geen rapport uitbrengen met/over zaken, welke de belangen van Nederland in het buitenland schenden. De Raad is ook niet (meer) onafhankelijk van de Nederlandse overheid, tot ergernis van haar eerste voorzitter prins van Vollenhoven. De DSB doet uitspraken op grond van geheime rapporten van bijvoorbeeld het Nederlands Forensish Instituut en TNO. Deze houdt het geheim.

Als later blijkt, dat de versie van Tibbe Joustra, hoofd DSB, van de BUK niet juist is, dan kan hij vervolgd worden wegens obstructie van de waarheidsvinding.

Het forensisch onderzoek is gedaan door het Joint Investigation team JIT, een ad hoc justitiëel samenwerkingsorgaan van enige landen, waaronder Nederland, België, Australië, Maleisia en de Oekraïne, maar niet Rusland. De samenstelling bevreemdt, want bijv. Indonesiä had meer slachtoffers dan België. De exclusie van Rusland en de inclusie van Oekraïne, beide verdacht van politieke betrokkenheid is ook weinig verheffend. Er is ook een door de Australische inspector Donoghoe bevestigd geheim accoord afgesloten , dat de JIT leden verbiedt iets naar buiten te brengen, wat de andere niet willen, dus verdachte Oekraïne, itt wat in nationaal justitiëel speurwerk usance is, is ook betrokken bij het onderzoek maar heeft wel vetorecht op de bekendmaking ervan.

Het JIT weigert Russisch materiaal, bijvoorbeeld de rapportage van BUK producent Almaz Antey. Het beantwoordt ook niet de 24 vragen vanwege RussAviation. JIT en DSB hebben Russische bewijsmaterialen, welke eigener beweging zijn opgestuurd niet in hun onderzoek betrokken.

Ad 4. Het speciale MH-17 Hof in Nederland is opgezet door de EU, sc. door haar organisatie Eurojust. Dit hof spreekt Nederlands (proces)recht. Het mag bevreemden, dat het proces in Nederland wordt gehouden. Het land is nauw betrokken bij de illegale regiem change in de Oekraïne, heeft er grote economische belangen en was gewillig mee te doen met de onder het mom van veiligstelling van de locus delicti en de stoffelijke overschotten van de MH-17 ramp, aan de door de Amerikaanse Regering onder president Obama geplande militaire invasie van de Dombass teneinde de Krim te kunnen (her-)overen.

Ad 5. In Nederland worden rechtszaken niet door anoniem lot gealloceerd, maar in onderling overleg (van wie?) toegewezen. Hoe komt het, dat in hoc casu Steenhuis als rechter optreedt, dezelfde die het parlementslid Geert Wilders, leider van de belangrijkste oppositiepartij heeft veroordeeld? Wat is de relatie van premier Rutte met de aangestelde Steenhuis ? Er zijn ook deeltijd-rechters verbonden aan advocatenbureaux. De rechter heeft een doorslaggevende rol: Hij bepaalt op verzoek van OM en de verdediging welke getuigen worden gehoord en welke wettelijke rechtsmiddelen worden toegelaten. Er bestaat geen ‘chain of custody’, waarvolgens de veiligstelling van de bewijsmiddelen af vondstplek tot aan inbrenging in het proces moet worden gedocumenteerd. De overtuiging van de rechter boven elke twijfel verheven is doorslaggevend. Pas bij het begin van het strafproces krijgt de verdediging de stukken van het OM te zien.

Ad 6. De in de dagvaarding genoemde delictsomschrijvingen zijn associatief en vaag: Deelname in organisatorisch verband,, deelname aan een strafbaar feit, aansturing tot en samenspanning tot een strafbaar feit. Het strafbare feit ‘moord’ zelf wordt niet genoemd. Het OM leverde een gigantisch dossier aan zonder navenante inhoudsopgave. Het verwijst naar niet overlegde 108 rapporten van het Nederlands Forensisch Instituut , en 130 van TNO en andere instellingen.

Het OM begon met een tirade tegen Rusland, dat niet terecht staat en waarvoor geen bewijs werd aangedragen.

De rechter liet geen bewijsmateriaal toe vanwege de Russische producent van BUKs, luchtafweergeschut Almaz Antey.Het JIT heeft wel een wapen gespecificeerd, maar niet zelf nagetrokken. Dat vroeg de hulp in van…SBU, de Oekraiense Veiligheidsdienst en Bellingcat, een aan de NAVO geliëerde partiuliere digitale opsporingsgroep. Maar het Om gelooft wel het SBU op haar woord, als dat beweert geen administratie te hebben van BUKs die vanuit de Soviet-Unie aan de Oekraine ten deel zijn gevallen.

OvJ Berger vindt, dat het OM niet gehouden is de ware toedracht te bewijzen. Hij vindt dat Sr. Art 168 geen opzet vereist, maar voorwaardelijke opzet (conditional intent) voldoende is en dat dus , indien er per vergissing een passagiersdvliegtuig ipv een militair vliegtuig is neergehaald, toch sprake is van een opzettelijk neerhalen van een luchtschip. OvJ Ferdinandusse heeft beheerd, dat de verdachten geen militairen zijn van een legermacht van een vreemde staat en dus geen recht hebben op combattanten-immuniteit vlg de Geneefse Verdragen.

Inderdaad heeft het OM geen commandolijn tot aan een staat, de Russische noch de Oekraiense vastgesteld ende bewezen. Dus in duo wordt de verdachten verweten betrokken te zijn bij de voorwaardelijk opzettelijke neerhaling van een vliegtuig met vele doden tot gevolg.

AV: Dit is uitzonderlijk, want deze wetsinterpretatie is nog nooit ergens ter wereld toegepast op een oorlogshandeling. AV: Er is hier een enorme discrepantie met de voeging van de Nederlandse staat aan de private klacht van slachtoffers bij het ECHR, want daar wordt nu juist wel gesteld, dat er een commandolijn is bewezen tot aan de Russische legerleiding en dus dat er wel sprake is van combattanten-immuniteit van de militairen, hetgeen de klacht tegen schending van mensenrechten door de Russische staat niet belet. Overigens hebben de slachtoffers van het OM te verstaan gekregen, dat elke klacht van hen tegen de OekraIne wegens schending van luchtrecht, dier vorderingen op de Russische staat in gevaar zouden brengen.

De bewijsmiddelen

OM moet haar BUK-versie en de betrokkenheid van de verdachten Sergey Dubinsky, Olaf Pulatov, Girkin=Shrelkov, Leonid Kharchenko erbij bewijzen. Niemand hoeft een alternatief scenario te bewijzen.

1. Stille bewijzen.

2. Getuigen

Er was maandenlang geen veiligstelling van het locus delicti. Allerlei materiaal kan zijn weggehaald of bijgevoegd. DE Australische inspector Donoghoe stelt, dat er ook materiaal dat niet van de MH-17 afkomstig was naar Nederland is verscheept.De lijkschouwing, door rebellen en later door het Ned Forensisch Instituut/team was niet veilig gesteld. Arie de Bruyn van Landelijk Team Forensische Opsporing stelt, dat 176 van de 298 lijken gaaf, niet ingeslagen waren. Dit is conform de verklaringen van de Australische pathologen Romson en Gray. DSB en JIT hebben alles gedaan om de pathologische bevindingen geheim te houden. Bewindsman van der Steur ontsloeg de patholoog George Maat. Van de gezagsvoerder op de MH-17 zegt de broer dat zijn lichaam gaaf was en het lijk van de copiloot Eugene Coo is gecremeerd voordat er pathologisch onderzoek is gepleegd. Het Ned. Forensisch Instituut en het TNO hebben zwijgplicht.

Voor de afschutraket type GM38 serie van Buk type GA310M1 zouden er minimaal 30 % vlindervormige deeltjes in de MH-17 moeten zijn gevonden, OM stelde eerst 25%, maar legde er uiteindelijk maar 2 (eerst 3) over: Van het totaal van 370 deeltjes is dat maar 2%. Daarvan is ook geen chain of custody document.

Er zijn geen satellietbeelden van Rusland, Oekraine, USA of China. Dat is usance, want door dier beelden te overleggen weet de vijand de actieradius en beeldkwaliteit, focus ervan en dat is militair geheim. Dat OM zegt dat Simon Minks van de Amerikanen schriftelijke documenten van de satellietopnames mocht zien, maar Onno Eichelsheim van de MIVD stelt, dat de Amerikanen nooit enig materiaal hebben overlegd Onno Eichelsheim van de MIVD stelt ook op 21 sept 2016, dat de door het JIT getoonde BUK GA310141 met het op de achterkant kapotte electronische gedeelte nooit met een 9A3941 herlaad-lanceerder de MH-17 kan hebben geraakt en dat het ook nooit is verplaatst.

Er zijn ook geen radarbeelden, behalve in onvoldoende scherpte subsidiair niet in het juiste formaat aangeleverde russische, er zijn geen airborne tracking data, maar wel de black boxes (Flight data en Cockpit Voice recording). Deze laatste black boxes werden door de PRD autoriteiten aan de Maleisische inspector Sakri overhandigd, deze weigerde ze te geven aan de OESC (Organisatie van Europese Veiligheid en Samenwewrking) of aan de Oekraiense autoriteiten, maar wel gaf ze aan de FPI en die stuurde ze voor onderzoek naar een deskundige instelling in NAVO land Engeland. Er kwam niets uit vlg dat bureau, geen enkel geluid, hoewel als er een frontale buckaanval was geweest de piloten de raket hadden moeten zien aankomen.

De geluidsbanden van gesprekken van verdachten zijn uitsluitend aangeleverd door SBU en door experts in Maleisia en Duitsland verdacht van manipulatie. Rechter Steenhuis eist nadere motivatie van de verdediging om de waarachtigheid van die opnames te verifiëren.

2 Tot nu toe zijn wel de anonieme getuigen aangevoerd door het OM S07, S14, S21, allemaal geliëerd aan de verdachten, ondervraagd en aangeleverd door SBU zonder enige documentatie hoe hun verklaringen zijn verkregen (er zijn er die nog in de Oekraiense gevangenis verblijven!). een anonieme getuige bleek Higgens van Bellingcat te zijn. Daarentegen zijn de getuigen á décharge die jachtvliegtuigen hebben gezien nabij de MH-17: Alexander X uit Torez, Valentina Kovalenko uit Red Village dorp, Zhuk Vyacheslav uit Poltana region (zie laatste Bonanza video) en Yergeny Volkov, die vertelt dat de radars van Chuguev wel functioneerde (beide geïnterviewd door Stephan Beck) (nog) niet door de verdediging voorgesteld, subsidiair nog niet zijn toegelaten.

Ad 7. Als zoals Boudewijn van Eijk , advocaat van Pulatov terecht constateert, dat er geen commandolijn is vastgesteld en er dus een titel ontbreekt aan de vervolging van zijn cliënt, waarom vraagt hij dan niet om onmiddellijk ontslag van rechtsvervolging (dismissal) ? Hij laat zich ook weinig horen inzake het bewijsrecht: Het is het OM , dat haar scenario moet bewijzen en vooral de strafdaad: Moord, middel, gelegenheid en motief. Zijn kantoor verdiende wel 2, 7 miljoen euro aan de verdediging van de politie in geweldzaken en was hoogst betrokken bij de Blauw en Bont protocollen die beogen de strafbaarstelling van politie te beknotten. Is hij dan wel zo onafhankelijk van de overheid ?

Thijs Berger, OvJ was hoogst actief in de vervolging van locale burgers in landen als Afghanistan wegens oorlogsmisdaden, maar bemoeide zich nooit om de oorlogsmisdaden begaan door de NAVO, inclusief het Nederlandse leger. ( Universal Jurisdiction Annual Review).Hij maakte de blunder om het Nederlands Wetboek van Strafrecht (Sr.) te vertalen met Codex of Dutch legal procedure— dat is het Wetboek van Strafprocesrecht (Sv.).

Ward Ferdinandusse, OvJ, heeft gedaan gekregen, dat hij wederrechtelijk de Transavia vliegreisgegevens van piloot Poch, verdacht van dumping van tegenstanders van de regering Pinochet in zee, aan de post-Pinochet Argentijnse regering mocht doorspelen, zodat Poch in Spanje kon worden gearresteerd en 8 jaar aldaar werd gevangen gezet tot aan zijn vrijspraak. Cadeautje uit Holland uit dank van low profile houden inzake de rol van de vader van ‘konigin’ Maxima in de regering Pinochet….

bron:De officier van justitie verzon een list om Poch toch te kunnen uitleveren – NRC

Rechter Hendrik Steenhuis was Premier Rutte terwille door de belangrijkste oppositieleider Geert Wilders te veroordelen. Hij is dus een belangrijke steunpilaar van de regering.

Rechter Helleen Kerstens-Fockens heeft een internship outside the judiciary van het ICTY bekleed.

Bronnen:

‘Flight MH-17, Uraine and the new Cold War, prism of disaster’

K.v.d. Pijl

MH-17 De DoofpotdeaL, Joost Niemöller

Johnhelmer.net/MH-17

lees ook : https://thehaguetimes.com/2020/09/03/mh17-buk-part-prop-or-not/

read also :

Read the excellent book “The Lie that shot down MH-17′ by John Helmer (with Max v d Werff, Liane Th euerkauf, Sam Bullard)

ISBN-13: 9798692468338

Drs Alfred Vierling

Drs Alfred Vierling Den Haag

lees verder: (in Russisch)

of actualisering in het Nederlands (met link naar comment in het engels door John Helmer onderaan :

Het lekken van de gesprekken over de “Boeing” MH-17 houdt verband met de belangen van onderzoekers Het lek had kunnen worden georganiseerd als een signaal naar Kiev. Rond het onderzoek en de rechtbank in de zaak van de crash van de Maleisische Boeing MH17 boven Donbas in 2014 laait weer een schandaal op. Talrijke opnames van telefoongesprekken met deelname van een van de vier beklaagden in de zaak, de Rus Sergei Dubinsky, kwamen op internet. Maandag 12 april moest de perssecretaris van het parket, Brechtier van de Mosdijk, commentaar geven op de situatie. Hij verklaarde dat hij “niet wist” hoe dit had kunnen gebeuren. De MK-expert stelde zijn eigen versie voor. Het lek had kunnen zijn worden georganiseerd als een signaal naar Kiev . Het proces unzake de MH-17 loopt al een jaar. De verdachten zijn de Russische staatsburgers Igor Girkin (Strelkov), Sergei Dubinsky, Oleg Pulatov en de Oekraïense Leonid Kharchenko. Pulatov wordt in de rechtbank vertegenwoordigd door twee Nederlandse advocaten en een Russische advocaat. De rest wordt bij verstek berecht. Audiocassettes met opnames van ongeveer duizend telefoongesprekken van Dubinsky, naar verluidt gemaakt in juli en augustus 2014 in de Donbass, kwamen onverwacht in het bezit van Nederlandse journalisten. De inzendingen zijn gemaakt door de veiligheidsdienst van Oekraïne. Zoals u weet, wordt de Oekraïense zijde , in tegenstelling tot Rusland, toegelaten tot de Nederlandse procedure. De onderhandelingen die op internet zijn beland, roepen veel vragen op. Volgens sommigen van hen wist Dubinsky, beschuldigd van de Boeing-crash, dus enkele uren niets van de tragedie. Is dit het geval, dan wordt de vrees voor vooringenomenheid bij de rechtbank in Nederland verder bevestigd. Boeing 777 stortte op 17 juli 2014 neer in de buurt van de stad Shakhtersk in de regio Donetsk. Er waren 298 mensen aan boord, die allemaal omkwamen. Oekraïne heeft de milities beschuldigd van het neerschieten van het vliegtuig met een Russische Buk-luchtafweerraket. Rusland ontkent schuld. Tegelijkertijd weigerde Nederland Kiev te vervolgen, dat het luchtruim boven het gevechtsgebied niet sloot, ondanks het feit dat daar meerdere Oekraïense vliegtuigen werden neergeschoten. In een reactie op het ‘lekken’ van Dubinsky’s telefoongegevens, vroeg een specialist op het gebied van technische expertise Gennady Poluyan zich af wie zo’n lek had kunnen organiseren van materiaal dat voor de rechtbank wordt gepasseerd als materieel bewijs. Naar zijn mening suggereert het feit dat de onderzoekers prompt de authenticiteit van de “gelekte” onderhandelingen bevestigden dat de telefoongegevens niet werden gelekt zonder hun deelname. Namen van landen waarnaar de onderhandelingen over Oekraïne kunnen worden overgedragen

GERELATEERDE MATERIALEN ‘Zo ja, waarom hebben ze het dan nodig? Zo’n lek van materiaal uit het lopende onderzoek is in strijd met een aantal procedurele normen en brengt aanvullend onderzoek met zich mee, maar dan in relatie tot de onderzoekers. Het lijdt geen twijfel dat de advocaten de aandacht van de rechtbank op dit feit zullen vestigen, ”merkt Gennady Poluyan op. Volgens hem is de afvoer niet toevallig. Waarschijnlijk waren de onderzoekers er zelf van overtuigd dat er iets mis was met dit materiële bewijsmateriaal van de veiligheidsdienst van Oekraïne. ‘Misschien geloven de Nederlandse onderzoekers al niet meer wat de Oekraïense speciale diensten hen brengen? – Gennady Poluyan stelt een retorische vraag. “Alleen in dit geval heeft zo’n lek een logische verklaring, want nu zijn alle onderhandelingen waar de onderzoekers twijfels over hadden (en om die reden niet eerder aangekondigd) eigendom geworden van het hele publiek.” Hij gelooft dat nu elk goed uitgerust en gecertificeerd laboratorium in Rusland “in staat zal zijn om deze opnames van onderhandelingen zelf te controleren op de aanwezigheid van lijm- en compilatieplaatsen daarin.” “Als dit alles zo is, dan maakt Oekraïne moeilijke tijden door”, besluit de expert. Gennady Poluyan suggereerde dat de openbaarmaking van materieel bewijs het proces en het onderzoek aanzienlijk zou kunnen vertragen. “Nu zal de tijd voor behandeling van de zaak in de rechtbank zeer waarschijnlijk dramatisch toenemen voor het onderzoek van een groot aantal onderhandelingen. Onderzoekers en aanklagers verwezen eerder specifiek naar de rechtbank slechts een klein aantal van die dossiers waarin zij geenszins twijfelden, waaraan op zijn minst een soort onderzoek werd verricht en die hun versie bevestigden. Nu zal de rechtbank, en niet de aanklagers, worden gedwongen om een ​​afzonderlijk groot onderzoek van de nieuwe dossiers te starten. De procedure loopt enorm vertraging op ”, maakte de expert een prognose.

Een heel andere indruk ( door J.Helmer/A.Vierling):

De Russische interpretatie is in feite en in rechte onjuist. Het is simpelweg niet waar dat “elk goed uitgerust en gecertificeerd laboratorium in Rusland” in staat zal zijn om deze opnames van onderhandelingen zelf te controleren op de aanwezigheid van lijm en compilatiesites. “De reden is dat de NOS geen van de tapes heeft uitgezonden en maar een zeer kleine selectie ervan roept vragen op. Alleen de zover door de NOS uitgezonden selectie bevestigt in hoeverre de aanklagers de banden accepteerden als echte en dus al deel uitmaakten van de OM dossiers en het politieonderzoek.

De fout in de wet is dat de Dubinsky-materialen niet ontlastend zijn op basis van de delictsomschrijving. in de dagvaarding. De vraag of Dubinsky en Pulatov “wisten” dat de MH17 niet beschikbaar was, is juridisch niet relevant. Dat heeft de Aanklager in de rechtbank heel duidelijk gemaakt, net als Westerbeke in het verleden. Het is zelfs gemeld door de NOS. We kunnen er zeker van zijn dat Steenhuis hetzelfde zal denken. De intentie om het vliegtuig neer te halen of de passagiers te doden, is niet nodig volgens de wettelijke bepaling die de basis vormt van de aanklacht.

Jammer dat van de Beek en van der Werff de basisprincipes van het proces in de Nederlandse wet niet begrijpen. Hierdoor begrijpen ze het verraad door de advocaten niet. Onze interpretatie is dat een fractie van de Nederlandse politie en aanklager dacht dat ze iets aan de zaak tegen Dubinsky en Pulatov toevoegden; ze waren ongeduldig over de traagheid van de procedure; ze dachten dat ze de druk op de rechter verhoogden. Dit wordt versterkt door het totale falen van de verdedigingsadvocaten om een ​​probleem van het lek te maken. Waarom zouden we niet aankondigen dat de politie en aanklagers duizenden bewijsstukken naar een staatstelevisiebedrijf hebben gelekt en hebben bijgestaan ​​bij hun “interpretatie”, maar dat hetzelfde bewijs voor de verdediging wordt achtergehouden? De zwakte van tien Doesschate gisteren was zo duidelijk dat de enige reden waarom ze doorgaat met de lijn die ze voert, is dat ze zich inzet voor het hoger beroep. Dat betekent ook dat ze haar retentie zo lang mogelijk wil verlengen.

John Helmer’s comment: http://johnhelmer.net/dutch-state-leaks-expose-mh17-trial-outlaws-starting-with-the-investigating-judge-in-hiding/

John Helmer’s comment on the dubious rôle of the prosecutor, the anonimous investigating judge (rechter-commissaris) and the defence lawyers:

MH17 TRIAL SECRETS — THE DUTCH DEFENCE LAWYERS HAVE BETRAYED THE RUSSIAN CASE

addemdum:

Meanwhile I (Alfred Vierling) should express my admiration for the plaidoyer by the defence lawyers of suspect Pulatov, especially for refuting the entire scenario of the Prosecutor.

Inmiddels heeft de rechter aan de verdediging verboden de reeds geselecteerde brokstukken uit het MH-17 vrak, welke naar nederland zijn overgebracht zelf te inspecteren. Ook heeft hij de toonbanden van relevante gesprekken tussen en met verdachten niet vrijgegeven voor onderzoek naar mogelijke bewerking ervan, bijvoorbeeld met de stem van Pulatov, die de verdediging zelf via een toonband van zijn verklaring aan de rechtbank heeft aangereikt.

Мое критическое резюме испытания MH-17, обновленное по состоянию на 19 апреля 2021 г. (доктором А.Дж.К. Фирлингом)

2 сентября 2020 г. | Добавить комментарий

Краткое описание состояния процесса MH-17 до 30 августа 2020 г., доктор Альфред Вирлинг

1. Геополитические предпосылки

2. Основы международного права

3. Планирование технического расследования и судебно-медицинской экспертизы.

4. Создание судебного форума

5. Особенности голландского уголовно-процессуального права

6. Особенности процесса MH-17; вызов, доказательства

7. Актеры:

Объявление 1. MH-17 был сбит после отказа Евросоюза от продления санкций ЕС против России за обеспечение безопасности Крыма; Также есть связь с созданием банка БРИКС. И, конечно же, особенно иметь в виду, что США сделают все, чтобы предотвратить поставки в ЕС российского газа по трубопроводу Noordstream 2 или через Минск.

Самолет разбился точно не на территории России, а недалеко от месторождения сланцевого газа, задуманного Shell. Рут и Кон. Семья аффилирована с Shell.

Ad2. Публично-правовое разбирательство: Россия отказала в проведении трибунала ООН (суды ООН пока говорят только «закон победы»;

Нидерланды намерены добавить свою государственную жалобу к частным жалобам потерпевших в ЕСПЧ в Страсбурге. Частные жалобы на нарушения воздушного права находятся на рассмотрении в различных национальных судах, в том числе в России и в МУС, которому не разрешается рассматривать жалобы о терроризме. Это не касается негосударственных процедур подачи жалоб.

ЕСПЧ заморозил жалобу Дениз Кенки (дело Grootschoten) и держал ее в секрете после смены судей и не слушал ее. ICC до сих пор игнорировал жалобу Фатимы Дечиньски, но не признал ее неприемлемой.

Государства защищены от внутренних судебных разбирательств за пределами своей страны. Так что Россия не находится под судом в этом процессе.

Объявление 3. Техническое расследование было проведено Нидерландским советом по безопасности (DSB). Последние не могут сообщать с / по вопросам, которые нарушают интересы Нидерландов за рубежом. Совет также больше не является независимым от голландского правительства, к большому огорчению его первого председателя, принца ван Волленховена. DSB делает заявления, основанные на секретных отчетах, например, Нидерландского института судебной экспертизы и TNO. Этот хранит это в секрете.

Если позже выяснится, что версия Тиббе Джустры Tibbe Joustra, главы DSB, БУК неверна, он может быть привлечен к ответственности за препятствование установлению истины.

Судебно-медицинское расследование проводилось совместной следственной группой JIT, специальным органом судебного сотрудничества нескольких стран, включая Нидерланды, Бельгию, Австралию, Малайзию и Украину, но не Россию. Состав удивительный, ведь в Индонезии, например, жертв было больше, чем в Бельгии. Исключение России и включение Украины, подозреваемых в политической причастности, также не внушают оптимизма. Существует также секретное соглашение, подтвержденное австралийским инспектором Донохо, которое запрещает членам JIT раскрывать то, что другие не хотят, поэтому подозревайте, что Украина, в отличие от того, что является ustancero в оплачиваемом судебном расследовании, не действует, но имеет право вето на ее публикация.

 Drs.A.Vierling> Я НИКОГДА НЕ СЛЫШАЛ О ПРОЦЕССЕ, ГДЕ ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ В СУДЕБНОЙ РАБОТЕ.

JIT отказывается от российских материалов, например от отчета производителя БУК Алмаза Антей. Также он не отвечает на 24 вопроса из-за РуссАвиации. JIT и DSB не включили в свое расследование российские доказательства, присланные по их собственной инициативе.

Объявление 4. Специальный суд MH-17 в Нидерландах был создан ЕС, sc. своей организацией Евроюст. Этот суд придерживается голландского (процессуального) права. То, что судебный процесс проходит в Нидерландах, может стать неожиданностью. Страна активно участвует в незаконной смене режима в Украине, имеет серьезные экономические интересы и была готова участвовать в месте преступления и останках катастрофы MH-17 под предлогом защиты места преступления. Администрация США при президенте Обаме запланированное военное вторжение в Домбасс с целью (повторного) завоевания Крыма.

Объявление 5. В Нидерландах иски не распределяются анонимным лотом, а назначаются по взаимному согласию (от кого?). Как получилось, что in hoc casu Стинхейс выступает в роли судьи, того самого, который осудил депутата Герта Вилдерса, лидера основной оппозиционной партии? Каковы отношения премьер-министра Рютте с назначенным Стинхейсом? Есть также судьи, работающие неполный рабочий день, связанные с юридическими фирмами. Судья играет решающую роль: он определяет по запросу прокуратуры и защиты, какие свидетели заслушиваются и какие средства правовой защиты разрешены. Не существует «цепочки хранения», согласно которой получение доказательств должно документироваться от места проведения до начала судебного разбирательства. Несомненно, приговор судьи является решающим. Только в начале штрафа Защита сможет ознакомиться с документами прокуратуры только в начале уголовного дела.

По вопросу 6. Описание преступлений, указанных в повестке, носит ассоциативный и расплывчатый характер: участие в организационном контексте, участие в уголовном преступлении, руководство и сговор с целью совершения уголовного преступления. Само преступление «убийство» не упоминается. Прокуратура предоставила гигантский файл без соответствующего оглавления. Это относится к 108 неотправленным отчетам Нидерландского института судебной экспертизы и 130 отчетам TNO и других организаций.

Прокуратура начала тираду против России, суд над которой не ведется и по которой не было представлено никаких доказательств.

Судья не допустил никаких доказательств от российского производителя БУК, зенитного орудия «Алмаз Антей». JIT указала оружие, но не проверила его сама. Это потребовало помощи… СБУ, Службы безопасности Украины и Bellingcat, связанной с НАТО частной группы цифровых расследований. Но ОМ поверит СБУ на слове, если она заявит, что не имеет записей о БУКах, которые попали на Украину из Советского Союза.

Прокурор Бергер считает, что прокуратура не обязана доказывать истинные факты. Он думает, что старший. Статья 168 не требует намерения, но условного намерения достаточно, и поэтому, если пассажирский самолет вместо военного самолета сбит по ошибке, все равно имеет место преднамеренное падение дирижабля. Прокурор Фердинандусс сумел выяснить, что подозреваемые не являются солдатами армии иностранного государства и, следовательно, не имеют права на неприкосновенность комбатанта в соответствии с Женевскими конвенциями.

Действительно, прокуратура не установила и не доказала подчинение государству, ни российскому, ни украинскому. Таким образом, в паре подозреваемых обвиняют в причастности к условному умышленному сбитию самолета, что привело к гибели многих людей.

А. Vierling: Это исключение, потому что такое юридическое толкование никогда не применялось к военным действиям где-либо в мире. АВ: Здесь есть огромное несоответствие с добавлением голландского государства к частной жалобе жертв в ЕСПЧ, потому что там четко указано, что командная строка была доказана командованию российской армии и, следовательно, существует боевая неприкосновенность военнослужащих, что не исключает возможности подачи жалоб на нарушения прав человека со стороны российского государства. Между прочим, жертвы прокуратуры были проинформированы о том, что любая их жалоба на Украину за нарушение воздушного права поставит под угрозу их претензии к российскому государству.

Средства доказательства

ОМ должен доказать свою версию БУКа и причастность подозреваемых Сергея Дубинского, Олафа Пулатова, Гиркина = Шрелкова, Леонида Харченко. Никто не должен доказывать альтернативный сценарий.

1. Молчаливые доказательства.

2. Свидетели

Несколько месяцев не было защиты места преступления. Все виды материалов могли быть удалены или добавлены. Австралийский инспектор Донохо заявляет, что материалы, которые не были получены с MH-17, также были отправлены в Нидерланды. Расследование, проведенное повстанцами, а затем и группой криминалистических исследований Неда, не было получено. Арье де Брюн ARIE DE Bruyn  из Национальной группы судебно-медицинских расследований утверждает, что 176 из 298 трупов были целы и не разбиты. Это соответствует утверждениям австралийских патологов Ромсона и Грея. DSB и JIT сделали все возможное, чтобы сохранить в секрете патологические находки. Министр ван дер Стёр уволил патологоанатома Джорджа Маата. Брат капитана MH-17 говорит, что его тело было нетронутым, а труп второго пилота Юджина Ку был кремирован до того, как было проведено патологическое обследование. Нед. Институт судебной экспертизы и TNO обязаны сохранять конфиденциальность.

Для зенитных ракет типа GM38 серии «Бук» типа GA310M1 в MH-17 должно было быть не менее 30% частиц в форме бабочки, OM первоначально предполагал 25%, но в конечном итоге осталось только 2 (первые 3): всего 370 частиц, это всего 2%. Также отсутствует документ о цепочке поставок.

Нет спутниковых снимков России, Украины, США или Китая. Это обычное дело, потому что, отправляя изображения животных, противник знает диапазон и качество изображения, их фокус, и это является военной тайной. В ОМ PROSECUTOR( заявляют, что Саймону Минкс из американцев разрешили увидеть письменные документы спутниковых записей, но Онно Эйхельсхайм из MIVD заявляет, что американцы никогда не подавали никаких материалов. Онно Эйхельсхайм из MIVD также заявил 21 сентября 2016 года, что Показанный JIT BUK GA310141 со сломанной задней электронной частью никогда не мог поразить MH-17 с перезарядкой 9A3941, и что он никогда не перемещался.

Также отсутствуют радиолокационные изображения, за исключением недостаточной резкости, в качестве альтернативы они не представлены в правильном формате, отсутствуют бортовые изображения.

Также нет радиолокационных изображений, за исключением недостаточной резкости, альтернативно в неправильном формате, нет данных слежения по воздуху, но есть черные ящики (данные полета и запись голоса из кабины). Эти последние черные ящики были переданы властями PRD малазийскому инспектору Сакри, который отказался передать их ОЭСР (Организации европейской безопасности и сотрудничества) или украинским властям, но передал их FPI, который отправил их. для исследования экспертного учреждения в стране НАТО Англия. Из стола ничего не доносилось, ни единого звука, хотя, если бы была лобовая атака противников, пилоты должны были бы увидеть приближающуюся ракету.

Аудиозаписи разговоров подозреваемых предоставлены исключительно СБУ и подозреваемых в манипуляции экспертами из Малайзии и Германии. Судья Стинхейс Steenhuis требует от защиты дополнительной мотивации для проверки достоверности этих записей.

2 До сих пор анонимные свидетели, представленные прокуратурой S07, S14, S21, все связанные с подозреваемыми, были допрошены и предоставлены СБУ без какой-либо документации о том, как были получены их показания (некоторые из них все еще находятся в Украинская тюрьма!). анонимным свидетелем оказался Хиггенс из Bellingcat. С другой стороны, свидетелями, которые видели истребители возле MH-17, являются: Александр X из Тореза, Валентина Коваленко из села Красная Деревня, Жук Вячеслав из Полтанской области (см. Последнее видео Bonanza) и Евгений Волков, который говорит, что радары Чугуева функционировали (оба опрошены Стефаном Беком), которые (пока) не были предложены защитой, либо еще не приняты.

Объявление 7. Если, как справедливо отмечает Будевейн ван Эйк, Boudewijn van Eijk адвокат Пулатова, командная строка не была установлена ​​и, следовательно, отсутствует право на судебное преследование его клиента, почему он не требует немедленного отстранения от судебного преследования (увольнения) ? Он также мало слышен о законе доказательств: прокуратура должна доказать свой сценарий и особенно преступное деяние: убийство, средства, возможность и мотив. Его офис заработал 2,7 миллиона евро, защищая полицию в случаях насилия, и активно участвовал в протоколах Blauw en Bont, направленных на сокращение криминализации полиции. Неужели он настолько независим от правительства?

Тийс Бергер, Thijs Berger  государственный прокурор, активно преследовал местных жителей в таких странах, как Афганистан, за военные преступления, но никогда не вмешивался в военные преступления, совершенные НАТО, в том числе голландскими вооруженными силами. (Ежегодный обзор универсальной юрисдикции.) Он допустил грубую ошибку, переведя Уголовный кодекс Нидерландов (Sr.) с Кодексом процессуальных норм Нидерландов, то есть Уголовно-процессуальным кодексом (Sv.).

Прокурор Уорд Фердинандусс Ward Ferdinandusse добился того, что он мог незаконно передать данные о путешествиях Transavia пилота Поха, подозреваемого в сбросе противников правительства Пиночета в море, правительству Аргентины после Пиночета, чтобы Почт мог быть арестован в Испании и провел там 8 лет до своего оправдания. Подарок от Голландии благодаря тому, что в нем не упоминалась роль отца «королевы» Максимы в правительстве Пиночета….

Sources>

Bronnen:

www.alfredvierling.com  homepage > press button \nederlands\ and scroll down for Dutch text interview with Kris Roman or press button video/audio scroll down for videointerview with Kris Roman in \dutch.

‘Flight MH-17, Ukraine and the new Cold War, prism of disaster’ book by

K.v.d. Pijl This book is also available in Russian, Portugese etc.

MH-17 De DoofpotdeaL, by  Joost Niemöller

Johnhelmer.net/MH-17

lees ook : https://thehaguetimes.com/2020/09/03/mh17-buk-part-prop-or-not/

and

Dances With Bears » THE COMING VERDICT IN THE MH17 TRIAL IS CERTAIN, AND DOUBLE DUTCH (johnhelmer.net)

http://johnhelmer.net/the-coming-verdict-in-the-mh17-trial-is-certain-and-double-dutch/comment-page-1/?unapproved=672371&moderation-hash=8159a468996c129b8ef8dd4bb6569187#comment-672371

read also :

Read the excellent book “The Lie that shot down MH-17′ by John Helmer (with Max v d Werff, Liane Th euerkauf, Sam Bullard)

ISBN-13: 9798692468338

Drs Alfred Vierling

Drs Alfred Vierling Den Haag

Filed under: in het Nederlands, на русском языке

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.