Articles Comments

Alfred Vierling » in het Nederlands, ritueel slachten » Ritueel slachten.Kantelbox blijft toegestaan bij onbedwelmde rituele slacht,we folteren gewoon door!

Ritueel slachten.Kantelbox blijft toegestaan bij onbedwelmde rituele slacht,we folteren gewoon door!

Kantelbox blijft toegestaan bij onbedwelmde rituele slacht
Het gebruik van de kantelbox is bij de onbedwelmde rituele slacht van dieren nog steeds toegestaan. Hoewel het toch voor met name grote runderen van nature claustrophobe zijn en beter staande uitbloeden dan op hun rug en somtijds in de fixeerklem ernstige verwonindingen oplopen, hebben de convenantpartijen afgesproken nader onderzoek uit te voeren naar de vanuit het oogpunt van het dierenwelzijn juiste wijze van fixeren. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten en het advies van de wetenschappelijke adviescommissie kunnen de convenantpartijen hierover nadere afspraken maken die dan in regelgeving worden verankerd. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken aan de Tweede Kamer in een reactie op een reeks vragen die werden gesteld bij het besluit rond de wettelijke voorwaarden die gelden bij het doden van dieren zonder voorafgaande bedwelming.

Verschillende fracties vragen of het op den duur verstandig is te streven naar gemeenschappelijke Europese regelgeving. Dijksma wijst er op dat per 1 januari 2013 een Europese verordening van kracht is waarin wordt toegestaan dat het bedwelmen achterwege wordt gelaten bij het slachten van dieren volgens religieuze riten, mits dit plaatsvindt in het slachthuis. De lidstaten beschikken over een bepaalde mate van subsidiariteit om in hun nationale wetgeving hier uitvoering aan te geven. De verordening zelf bevat voorts een aantal voorschriften die specifiek gelden voor het onbedwelmd ritueel slachten. Deze voorschriften werken rechtstreeks in de lidstaten. Lidstaten mogen zelf strengere maatregelen nemen ter bescherming van het dier bij het onbedwelmd slachten.

Dijksma is er voorstander van dat er een meer uitgebreide gemeenschappelijke Europese regelgeving komt. Bij het tot stand komen van de verordening is daar door Nederland ook op aangedrongen. De Europese Commissie gaf aan dit met name als een aangelegenheid van de lidstaten zelf te beschouwen. De staatssecretaris is bereid om een Engelse en Franse vertaling van het convenant te maken ter informatie voor andere lidstaten.

De Europese Commissie is bezig met een studie over de mogelijkheden van relevante informatievoorziening van consumenten over vlees en vleesproducten afkomstig van onbedwelmd geslachte dieren. In afwachting van de resultaten van deze studie is besloten in het Nederlandse convenant geen afspraken over etikettering op te nemen.

bron: Ministerie van EZ, 15/01/13

Filed under: in het Nederlands, ritueel slachten

One Response to "Ritueel slachten.Kantelbox blijft toegestaan bij onbedwelmde rituele slacht,we folteren gewoon door!"

  1. wolf says:

    Nederland ie bezet. De oorspronkelijke Nederlanders zijn laffe lemmingen die door de media in slaap zijn gesust en langzaam afgaan naar hun eigen koshere of hallal slachtbank.
    Het toestaan van deze satanische praktijken is het legitimeren van het kwaad in onze samenleving.

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.