Articles Comments

Alfred Vierling » in het Nederlands » Intrekbaarheid dubbele nationaliteit; een Open brief aan Minister Nawijn

Intrekbaarheid dubbele nationaliteit; een Open brief aan Minister Nawijn

Volkenrechtelijk advies aan de heer H. Nawijn, minister van Vreemdelingenzaken en Integratie.

Minister Nawijn laat onderzoeken of het mogelijk is criminele Marokkanen met dubbele nationaliteit uit te zetten. Inmiddels heeft premier Balkenende gezegd dat dat niet kan en discriminatie zou zijn ten opzichte van andere Nederlandse staatsburgers. Dit laatste is volkenrechtelijk niet juist, de heer Nawijn kan gaan uitwijzen.

De dubbele nationaliteit is ontstaan, omdat Marokko in strijd met art. 6 van de Convention on the Conflict of Nationality Laws 1930 jo. art. 2 lid 1,2 van de European Convention on Reduction of Cases of Multiple Nationality zijn staatsburgers niet toestaat om afstand te doen van hun Marokkaanse nationaliteit bij langdurig verblijf in het buitenland. Nederland heeft echter in strijd met de geest van deze verdragen en ook die van de Convention on the Reduction of Statelessness, 1961 (UN Doc. A/C9onf. 9/15) gemeend alsdan ook de Nederlandse nationaliteit toe te kennen aan Marokkanen die hier langdurig verblijven in de door mij indertijd fel bestreden misvatting, dat zulks hun intergratie in de Nederlandse samenleving ten goede zou komen. Dit standpunt werd met name uitgedragen door PvdA-kamerlid wijlen mevrouw Jabaay.

Volkenrechtelijk ligt de bevoegdheid uit te maken wie het staatsburgerschap toekomt bij de staat, behoudens enige geringe beperkingen die opgelegd worden door genoemde verdragen. Onderling tegenstrijdige nationale regelingen kunnen leiden tot het verlenen van een dubbele nationaliteit. De status van personen met dubbele nationaliteit is geregeld in de voornoemde Conventie van 1930. Zo kan een staat diplomatieke bescherming van zijn staatsburger weigeren tegenover de andere staat waarvan deze eveneens staatsburger is.

Maar volkenrechtelijk moet statenloosheid worden vermeden. Volgens de Conventie on the Reduction of Statelessness van 1961 behoudt de staat het recht om zijn onderdanen hun staatsburgerschap te ontnemen, als zo’n persoon aan een andere staat diensten tegen betaling heeft verleend of zich heeft gedragen ‘ín a manner seriously prejudicial to the vital interest of the state’, of als hij een officiële eed van trouw aan een andere staat heeft afgelegd, danwel afdoende bewijs heeft gegeven van zijn vastberadenheid zijn trouw aan de staat af te zweren. (art. 8). Zo stipuleert Sec. 349 (a) van de United States Act van 1952 ook als reden het wegblijven uit de VS tijdens een binnenlandse opstand om zo de militaire dienst te ontvluchten. De Engelse minister van Binnenlandse Zaken kan volgens Sec. 20 (4) van de nationaliteitswetgeving iemand zijn staatsburgerschap ontnemen die Her Majesty door daad of woord ontrouw geworden is.
Al in de Convention Relating to the Status of Stateless Persons van 1954 werd gesteld, dat de statenloze zich evenwel dient te houden aan de wetten en maatregelen tot behoud van de openbare orde in het land van verblijf. Daartegenover moet het land van ontvangst hem veelal dezelfde behandeling geven als zijn staatsburgers op privaatrechtelijk terrein. Uitwijzing van statenlozen kan alleen als zij een gevaar opleveren voor de openbare orde en op grond van rechterlijk vonnis, maar zij mogen niet worden afgevoerd (refoulé) naar een gebied waar hun leven of vrijheid op grond van hun etniciteit, religie of politieke opinie gevaar loopt. Anderzijds is uitzetting (expulsion) geen strafmaatregel, maar een tenuitvoerlegging van een recht dat de staat toekomt. De uit te zetten persoon hoeft niet per se een recht op verweer toe te komen, maar mag anderzijds ook niet worden vastgehouden (compulsory detention), behoudens in gevallen dat hij weigert te vertrekken of wil onderduiken.

Uit bovenstaande blijkt dat Nederland met gerust hart de Nederlandse nationaliteit kan intrekken, indien het vindt dat criminele Marokkanen een ernstige bedreiging vormen voor de vitale belangen van de staat. Me dunkt dat zo’n vitaal belang kan liggen in de handhaving van een vreedzame coëxistentie van de diverse etnische groeperingen. Men zou de steun kunnen zoeken van de Marokkaanse gemeenschap zelf en andere etnische groepen die onder het imago van de Marokkaanse straatterreur te lijden hebben. Het aanhangen van de islam en de sharia-wetgeving kan in voorkomende gevallen ook een bewijs opleveren van trouw aan een ander staatsbestel dan dat van de Nederlandse Staat. Met de huidige wereldwijde anti-terrorisme-wetgeving krijgt de Nederlandse overheid hierin ook meer armslag. Ook Israël ontneemt thans veelvuldig zijn arabische onderdanen hun Israëlisch staatsburgerschap.

De Marokkanen met dubbele nationaliteit verliezen trouwens niet hun Marokkaanse nationaliteit en worden dus niet statenloos. Zij kunnen gevoegelijk naar Marokko terug. Hun wacht aldaar vrijwel geen gevaar van leven of vrijheid op grond van etniciteit, religie of politieke opinie. Het gaat immers om gewone criminelen en niet om politieke vluchtelingen.

De vraag of de intrekking van hun nationaliteit discriminatoir is, moet ontkennend worden beantwoord. Immers de Staat kan ook van zijn staatsburgers met enkele nationaliteit dezelve ontnemen op dezelfde gronden. Art 1 en 2 van The Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination van 1966 stellen uitdrukkelijk, dat niets in dit verdrag kan worden toegepast op het onderscheid dat staten maken op grond van nationaliteit tussen staatsburgers en niet-staatsburgers.

De staat mag dus ook onderscheid maken in zijn behandeling jegens staatsburgers met een enkelvoudig staatsburgerschap en een tweevoudig staatsburgerschap. Dat blijkt al uit het feit, dat het geen diplomatieke bescherming hoeft te bieden tegenover het land van de tweede nationaliteit. Omgekeerd kan worden gesteld dat staatsburgers met een dubbele nationaliteit bevoorrecht zijn ten opzichte van staatsburgers met een enkelvoudige; zij zijn positief gediscrimineerd.

De Nederlandse regering kan verdere kritiek voorkomen door erop te wijzen, dat zij niet een gehele etnische groep aanpakt – het gaat immers om een kleine groep recidivisten – en zij kan tevens besluiten om tegelijkertijd ook criminele leden van andere etnische groepen die een dubbele nationaliteit genieten uit te wijzen. Die zijn te vinden, want Nederland heeft enige jaren lang ook de dubbele nationaliteit toegestaan aan degenen die wel afstand mochten doen van hun andere nationaliteit op grond van de wetgeving van het land van herkomst. Bijvoorbeeld mensen uit de Filippijnen. Zo kan worden voorkomen dat alleen moslims worden uitgewezen en van dier zijde discriminatie op grond van religie wordt gedenonceerd.

Eerlijker is het te stellen dat de islamitische gemeenschapsopvatting strijdig is met de Europese verlichtingsidealen die ten grondslag liggen aan ons staatsrecht, maar zover zal premier Balkenende wel niet willen meegaan.

Filed under: in het Nederlands · Tags: , ,

One Response to "Intrekbaarheid dubbele nationaliteit; een Open brief aan Minister Nawijn"

 1. Ellen Konne says:

  Schaf p.o. de dubbele nationaliteit af.

  Nu moet men zich gaan afvragen of het wel zo wenselijk is om mensen met een dubbele nationaliteit mee te laten regeren? Het volkomen onbegrijpelijk en niet uit te leggen aan de burger. Marokko’s wil is wet van Nederland geworden!

  We hebben niet alleen te maken met een perverse moslim-immigratie maar kennelijk ook met een niet minder criminele stemlekkersindustrie.. Stemmen die gekocht worden door partijkader- en leden te verzorgen met vette baantjes en de partijbonzen met het omhoogvallen naar nog dikker betaalde hangmatfuncties. En als die er niet zijn worden ze wel gefantaseerd.
  En om er voor te zorgen dat de vijver nooit opdroogt wordt er massaal toekomstig en tot voor kort loyaal stemvee geronseld in woestijnen en druipgrotten, Dat gekochte stemvee wordt door onderaannemers met een reisburo naar de honing en melkgronden geloodst om daar vervolgens van een basisinkomen te worden voorzien. Hiervan worden in het oorsprongsland gigantische kastelen gebouwd met gouden koepels om er na het pensioen te gaan wonen.

  Een en ander wordt mogelijk gemaakt door ons decadente politieke systeem dat Nederlandse systeem wordt genoemd.

  Mensen met een dubbele nationaliteit behoren géén actief en/of passief kiesrecht te hebben. Ten eerste vanwege die dubbele loyaliteit en ten tweede: Als je al niet kunt kiezen, of je Nederlander of, bijv. Maroc-Turk wil zijn, dan kun je óók geen goede keus maken uit al die politieke partijen die er bij een verkiezing zichzelf aanbieden.
  De Marokkanse en Turkse wetgever heeft toch voor Nederland een anti-Nederlandse wet gemaakt en opbouw van zijn 5e colonne mogelijk gemaakt. Wij mogen ons blauw betalen aan frauderende buitenlanders met dubbel paspoort.
  Onze ambtenaren voeren de wetten van marokko en turkije uit en willen als beloning zelfs ook nog meer salaris, kunnen niet ontslagen worden en betalen hun eigen pensioen premie niet, dat doet de staat.

  VERROTTING VAN HET POLITIEKE STELSEL!

  Spijtig genoeg heeft deze verrotting zich in het hele maatschappelijk bestel verspreid, waardoor Nederland nu aan de rand van de morele, geestelijke en materiële afgrond staat. En dat rottingsproces is nog steeds bezig, zodanig, dat de hele politieke kaste landverraad tot de gewone modus operandi heeft gemaakt. Als hier niet snel een einde aan komt en het gezonde verstand en de integriteit niet terugkomen, dan is dit land aan de wolven overgeleverd.

  Wanneer zien de nederlandse regeringleiders de arrogantie van de moslmilanden in en komen ze met duidelijke eisen, naar hun.
  Turken en Marokannen in Nederland die zich laten sturen door hun eigen machthebbers, Moeten er onmiddellijk op gewezen worden dat spionage hier in Nederland niet gewenst is.

  Deze figuren met dubbel paspoort onmiddellijk terug naar Turkije. Wel hier geld weghalen maar niet integreren. Schandalig dat deze turken hier aan meewerken.

  Het “achterlijke” beleid van onze volksvertegenwoordigers is niet meer te verhullen.Het is weer duidelijk dat ambtenaren niets tot weinig te doen hebben. Worden er geen belastingen verzonnen dan gaan ze Marocaans ambtenaartje spelen. Zo wordt de dag gevuld en onze belastingen worden verspild. Er kunnen er dus weer een heleboel uit.
  Turken en Marokkanen moeten trouwens ook zo langzamerhand een keuze gaan maken want van twee walletjes eten is erg gemakkelijk.
  Simpele oplossing: Laat de nationaliteit afhangen van de plaats waar men woont. Bijvoorbeeld als je 10 jaar in een ander land gaat wonen krijg je daarna automatisch de nationaliteit van dat land en stopt je oorspronkelijke nationaliteit.
  Kies voor Nederland of een ander land, maar ga wonen in het land van je nationaliteit. Verbied de ambtenaren melding te maken van geboortes aan andere instanties dan de Nederlandse. Buitenlanders maken gebruik van de mogelijkheden die wij ze bieden!

  Dit om de veiligheid van het land en om belangenverstrengeling te voorkomen. We leven in een westers land met een westerse cultuur en westerse manieren.Dat wil zeggen dat moslimlanden zich niet moeten bemoeien met onze politiek met onze cultuur en onze manieren.

Leave a Reply

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.